Fase 1: Fase inicial. Què vol dir aprendre a escriure a partir d’un text literari?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Valorar si les emocions i les experiències que els textos literaris desperten poden influir positivament en l’expressió escrita.
  • Observar el curriculum i el document de desplegament de les competències de l’àmbit lingüístic i detectar què fem ja al centre en aquest sentit.
  • Compartir experiències que es realitzen sobre el tema en diferents nivells educatius i diferents llengües.Organització

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Recollir les idees del professorat del centre sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura a partir d’un text literari.
  • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre.
  • Elaborar el document per a la carpeta de formació que serà el punt de partida d’aquest itinerari.Activitats

  • Activitat 1: És útil experimentar a l’aula amb l’escriptura creativa?
  • Activitat 2: Frases per a la reflexió sobre el tema
  • Activitat 3: Punt de partidaORIENTACIONS

Aquest itinerari presenta l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura a partir de la lectura, la comprensió i les aportacions dels textos literaris. Es parteix de la idea que ensenyar i aprendre l’expressió escrita des de la literatura té molts avantatges. Parlem de textos elaborats, ben escrits, on la tria i l’ordenació dels elements lingüístics comporten sentit i bellesa. Per tant, en general, la tendència imitativa dels estudiants queda incentivada.

L’itinerari Aprendre a escriure a partir dels textos literaris implica reunir i comparar les propostes d’escriptura en cada una de les llengües que s’ensenyen i s’aprenen a l’escola.

L’inici de l’itinerari suposa preguntar-nos què fem ja al centre, des de cada llengua, per sensibilitzar i oferir pautes als alumnes de cara a desenvolupar la seva capacitat d’escriptura. També, quin tipus de treball en col.laboració o coordinat es fa per part de professors de departaments de llengua diferents i en quina mesura es comparteixen els criteris d’avaluació de l’expressió escrita.

És efectiu que, a part d’aquelles preguntes que es facin els professors per grups de llengües, hi hagi també una reflexió individual per compte de cada professor, on es resumeixi què fa de cara a l’escriptura a partir de textos literaris amb la finalitat de comparar-la amb les conclusions a què arribin durant i al final de l’itinerari.

Una recollida de textos dels estudiants de cada centre, que sigui el més representativa possible de la diversitat dels nivells d’escriptura, en diferents llengües, a les seves aules, facilitaria avaluar, després, si l’itinerari ha contribuït a millorar els resultats en escriptura. En petits grups mixtos (diferents nivells i cicles) els components del grup poden comentar coincidències que els portin a definir la situació del centre en relació amb l’escriptura a partir de textos literaris. Aquestes conclusions s’haurien de guardar a la carpeta de formació, com a punt de partida del grup. Es busca que el professorat vinculi els objectius de l’itinerari a la seva pròpia realitat, i experiència, per contribuir a detectar en quina mesura l’itinerari els ha ajudat a avançar.

Cal procurar que, partint cada professor de la seva realitat d’aula, reflexioni sobre el document en tant que orientació. El document no ha de representar pas un element de limitació de les idees i de les activitats de cada ensenyant sinó donar idees per a actuar i aconseguir millores en l’escriptura dels seus alumnes.