Activitat 1. Com ho fem? Fem-ho?

Es proposa el disseny i el desenvolupament d’activitats d’aula relacionades amb la temàtica específica de cada grup. És a dir, a parvulari i cicle inicial d’EP caldrà dissenyar i desenvolupar pràctiques d’aula relacionades amb el tema dels “Procediments de descodificació”; i, per la seva part, a les aules dels cicles mitjà i superior d’EP les pràctiques hauran de relacionar-se amb les “Estratègies de lectura i l’ensenyament recíproc”. Per facilitar el disseny d’aquestes pràctiques, es proposa un model orientatiu de document (Fitxa disseny pràctica d'aula). Per tant, per desenvolupar aquesta fase es proposa mantenir la distribució de la Fase II, és a dir, un grup de mestres de P/CI i un altre de CM/CS.
 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Transferir i integrar la reflexió efectuada
 • Experimentar procediments de descodificació que no formin part del treball habitual
 • Experimentar el potencial formador i formatiu de l’aprenentatge recíproc.
 • Dissenyar i desenvolupar pràctiques d’aula relacionades amb els eixos de millora específics.

 Descripció
La primera activitat inclou tres exercicis:


 1. Selecció de continguts que volen treballar i definició dels objectius didàctics. Tenir criteri per seleccionar els continguts i saber definir, amb precisió, els objectius que pretenem amb els alumnes resulta imprescindible per desenvolupar la funció docent. Malauradament, sovint, es pensa massa aviat en les “activitats”, sense saber ben bé per què s’han seleccionat i per què es fan d’aquella manera.
 2. Disseny de pràctiques d’aula. Un cop seleccionats i definits els dos components curriculars, es proposa que els mestres dediquin temps a precisar els diversos elements que configuren el disseny d’una pràctica d’aula: temps, materials, funcions, activitats, agrupaments, etc.
 3. Desenvolupament de les pràctiques d’aula acordades.Orientacions de treball


 • Seleccionar els mestres i els grups que participaran en l’experimentació
 • Seleccionar els materials que s’empraran per desenvolupar les pràctiques (objectes, imatges, textos, etc.)
 • Compartir l’estructura i el contingut del document de suport a la planificació i al disseny de la pràctica
 • Agrupar, si escau, els mestres per nivell d’escolaritat per tal que emplenin un únic document de disseny i planificació de la pràctica d’aula
 • Establir el dia i l’hora de la pràctica
 • Desenvolupar-la.
 • Es recomana que els mestres que no hi participin directament puguin actuar d’observadors a les pràctiques d’aula per garantir la seva participació qualitativa al 2n bloc d’aquesta 3a. fase, la dedicada a l’anàlisi valoració de les pràctiques d’aula


Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Orientacions grup coordinador

 • Seleccionar els mestres i els grups que participaran en l’experimentació.
 • Seleccionar els materials que s’empraran per desenvolupar les pràctiques (objectes, imatges, textos, etc.).
 • Compartir l’estructura i el contingut del document de suport a la planificació i al disseny de la pràctica.
 • Agrupar, si escau, els mestres per nivell d’escolaritat per tal que emplenin un únic document de disseny i planificació de la pràctica d’aula.
 • Establir el dia i l’hora de la pràctica.
 • Desenvolupar-la.
 • Es recomana que els mestres que no hi participin directament puguin actuar d’observadors a les pràctiques d’aula per garantir la seva participació qualitativa a la 2a activitat d’aquesta 3a. fase, la dedicada a l’anàlisi i valoració de les pràctiques d’aula.