Fase 2: El fonament dels petits i el del grans
Durada orientativa de la fase: 3 horesEn aquesta fase es demana als mestres que aprofundeixin en aspectes més específics de didàctica de la lectura dels diversos cicles. S’han seleccionat dues temàtiques que es vinculen, molt particularment, al treball més específic que caldria desenvolupar atenent al que es disposa en el marc legal vigent:

 • Els procediments de descodificació per al grup de mestres de parvulari d’educació infantil i del cicle inicial d’educació primària.
 • Les estratègies de lectura i l’ensenyament recíproc per als mestres dels cicles mitjà i superior d’educació primària.

Per desenvolupar l’activitat d’aquesta fase II, es proposa organitzar el professorat en dos grups. Un format pels mestres i les mestres dels cicles de parvulari d’educació infantil (P) i inicial d’educació primària (CI); i un altre constituït per la resta, és a dir, el professorat dels cicles mitjà i superior d’educació primària (CM/CS). Lògicament, i en funció de l’organització interna de cada centre, els mestres especialistes s’adscriuran a un o altre grup. Cadascun d’aquests dos grups dedicarà les sessions d’aquesta fase a aprofundir, guiadament, un bloc de contingut diferenciat.

Objectius

 • Conèixer els procediments de descodificació
 • Vincular la descodificació a l’aprenentatge significatiu
 • Conèixer les implicacions a l’aula del procés lector, les estratègies de lectura i l’ensenyament recíproc
 • Diagnosticar l’estat de la didàctica de la lectura en relació als procediments de descodificació i al llegir per aprendre
 • Enfortir els mecanismes de treball col·legiat de cicles propers: P/CI i CM/CSActivitats

 • Activitat 1: Com tenim els fonaments de cadascú?Materials

Igual que a la primera fase, en aquesta segona es posen a disposició del centre, de l’ECD i dels mestres, diversos materials per desenvolupar els tres exercicis que inclou la fase:

 • Presentacions digitals de cadascuna de les dues temàtiques.
 • Models d’informes de sessió, un per a cada temàtica, per recollir les impressions dels assistents, un cop desenvolupades.
 • Models d’informes diagnòstics per valorar l’estat en el centre de cadascun dels tres aspectes.
 • Materials complementaris per completar i fonamentar els diversos treballs. Es recomana, particularment, la lectura dels materials de les professores Sílvia Defior (P/CI) i Isabel Solé (CM/CS).


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Orientacions per a la coordinació

 • Com ja s’ha esmentat, per desenvolupar aquest II fase es proposa organitzar el professorat del centre en dos grups. Un format pels mestres i les mestres dels cicles de parvulari (EI) i inicial (EP); i un altre constituït per la resta, és a dir, el professorat dels cicles mitjà i superior (EP). Lògicament, i en funció de l’organització interna de cada centre, els mestres especialistes s’hauran d’adscriure a un o altre grup.
 • Cal fixar el calendari i els terminis de desenvolupament de les tres tasques de la fase.
 • És important assegurar la qualitat de les condicions tècniques amb què hauran de treballar els dos grups (accés a l’espai telemàtic compartit, canó de projecció, pantalla i documentació impresa imprescindible).
 • Caldria determinar dues funcions bàsiques pel bon funcionament dels grups: un moderador/a (gestió de la conversa: regula el torn de paraules i assegura el manteniment del tema) i un relator/a (emplena els dos informes a partir de les aportacions dels assistents)
 • Atès que qualsevol formació en centre porta implícit l’objectiu de millorar la coherència pedagògica i que a la majoria de centres no resulta fàcil la coordinació intercicle es recomana aprofitar aquesta fase per convidar els coordinadors de cicle a participar en els treballs de l’altre grup. És a dir, convidar el coordinador del parvulari a les tasques del grup de CM/CS i a l’inrevés.