Fase 1: Fase inicial. Tres fonaments
Durada orientativa de la fase: 4,5 hores

Aquesta primera fase, organitzada en dues activitats, vol convidar, guiadament, tot el professorat del centre a incrementar el coneixement i la consciència de la importància de tres aspectes fonamentals que caldria atendre durant els quatre cicles de l’escolaritat infantil i primària, i també a diagnosticar-ne la situació al centre:

 • La competència lectora i l’enfocament competencial de la lectura
 • El desenvolupament de l'hàbit lector
 • El procés lector i les estratègies de comprensió lectora


Objectius

 • Identificar alguns dels eixos bàsics de millora de la lectura en un centre educatiu
 • Reconèixer el potencial educatiu de l’hàbit lector i les característiques dels entorns que el desenvolupen
 • Diagnosticar l’estat de la didàctica de la lectura en relació als eixos de reflexió proposats
 • Enfortir la cultura de centre i els mecanismes de treball col·legiat mitjançant els canals de coordinació diversos
 • Elaborar documents de referència per incloure’ls en el Projecte Educatiu del centre, després de sotmetre’ls a l’aprovació del claustre i del consell escolar


Activitats

 • Activitat 1: Allò més bàsic
 • Activitat 2: Com tenim allò més bàsic?


Materials

En aquesta Fase 1 es posen a disposició del centre, de l’equip de coordinació i dinamització (ECD) i dels mestres, diversos materials per desenvolupar els diversos exercicis de les dues activitats de la fase:

 • Presentacions electròniques de cadascuna de les tres temàtiques.
 • Models d’informes de sessió, un per cada temàtica, per recollir les impressions dels assistents, un cop desenvolupades.
 • Models d’informes diagnòstics per valorar l’estat de cadascun dels tres aspectes, en el centre.
 • Models d’informes de sessió (de centre) per a l’equip de coordinació.
 • Models d’informes diagnòstics (de centre) per a l’equip de coordinació.
 • Materials complementaris per completar i fonamentar els diversos treballs de la fase. Es recomana, particularment, la lectura dels materials dels professors Aidam Chambers, Mabel Condemarin i Isabel Solé.

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Orientacions per a la coordinació

L'equip de coordinació i dinamització (ECD) caldria que assegurés:

 • Espais adients (mesures i confortabilitat) per desenvolupar les sessions plenàries i de grup
 • Condicions tècniques que facilitin l’aprofitament de les sessions plenàries (qualitat del projector: potència lumínica i resolució de colors; dimensions de pantalla proporcionada al nombre d’assistents previst)
 • Configuració equilibrada de grups intercicle en què participin mestres dels quatre cicles de l’escola
 • Edició en paper del material que es consideri imprescindible
 • Determinació del calendari i dels terminis per desenvolupar els tres exercicis de la 1a activitat