Activitat 2. Com tenim allò més bàsic?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Elaborar documents d’escola que integrin les aportacions dels grups
  • Presentar el contingut de les aportacions i els documents de centre


 Descripció

En aquesta activitat es proposa a l’equip de coordinació i dinamització (ECD) de la formació, que desenvolupi, també, tres exercicis:

  1. Elaborar tres informes de centre, un per a cada aspecte, a partir dels informes intercicle elaborats a l’exercici núm. 2 de la 1a activitat d’aquesta fase.
  2. Elaborar tres informes diagnòstics, també de centre, que permetin integrar les aportacions diagnòstiques que els mestres han efectuar en el 3r exercici de la 1a activitat d’aquesta fase
  3. Preparar i desenvolupar una sessió plenària per posar en coneixement de tots els mestres de l’escola el contingut dels informes d’escola elaborats.


Per elaborar els informes corresponents als dos primers exercicis, l’ECD trobarà en aquest espai els models corresponents. En canvi, no trobarà els models per desenvolupar el tercer dels exercicis: el retorn al claustre. Es considera que les característiques diferencials dels centres, dels equips de coordinació i dels mestres fan inviable definir una proposta-model. Cada ECD, a partir del coneixement de la seva realitat, hauria de determinar la millor manera d’efectuar, amb aprofitament, aquests traspassos i, lògicament, també definir els formats i els materials necessaris per portar-ho a terme.
Orientacions de treball


Es proposa la seqüència de treball següent:

Individual 1. Sessions de treball intern del l’ECD per completar els informes d’escola dels tres temes tractats a l’activitat 1. Es recomana emplenar els dos informes de cada temàtica un cop finalitzats els de l’anterior temàtica per, d’aquesta manera, facilitar la interpretació, l’anàlisi i l’aprofundiment dels membres del grup de coordinació. Podrà ser necessari tornar a visualitzar la presentació electrònica (disponible en un espai compartit).Individual 2. Sessió plenària de retorn de les aportacions dels grups en relació a les tres temàtiques tractades.

Document per a la carpeta de formació
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Orientacions per a la coordinació

  • Un cop emplenats els documents de buidat (d’escola) serà el moment de plantejar el disseny de la sessió plenària per fer el retorn de la informació aportada pels diversos grups.
  • El format i els materials necessaris per desenvolupar aquesta sessió de retorn al plenari seran decisió de l’ECD. En principi, però, no es recomana articular només tot el contingut en el discurs oral i sense cap suport en paper o visual.