Activitat 1. Allò més bàsic

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer tres fonaments bàsics de millora de lectura
  • Compartir valoracions i arribar a acords
  • Elaborar informes de sessió i de diagnosi


 Descripció
Us proposem desenvolupar tres exercicis:

  1. Sessions plenàries dedicades als tres fonaments bàsics: la competència lectora i l’enfocament competencial de la lectura, el desenvolupament de l'hàbit lector i el procés lector i les estratègies de comprensió lectora. (Es suggereix dedicar una sessió a cadascun d'ells)
  2. Elaboració d'informes intercicle, guiats, en relació al contingut de cada sessió plenària
  3. Elaboració d'informes diagnòstics, de cicle, per valorar l'estat de cadascun dels tres aspectes seleccionats en la didàctica del centre
Orientacions de treball


Es proposa la següent seqüència de treball:

Descripció1. Sessió plenària: competència lectora i enfocament competencialDescripció 2. Sessions de grups intercicle per desenvolupar l’informe de la sessió i l’informe diagnòstic de l’estat de la qüestió a l’escolaDescripció3. Sessió plenària: hàbit lector: 30’ minuts de lectura diària i biblioteques d’aulaDescripció4. Sessions de grups intercicle per desenvolupar l’informe de la sessió i l’informe diagnòstic de l’estat de la qüestió a l’escolaDescripció5. Sessió plenària: procés lector i estratègies de lecturaDescripció 6. Sessions de grups intercicle per desenvolupar l’informe de la sessió i l’informe diagnòstic de l’estat de la qüestió a l’escolaORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Orientacions per a la coordinació

  • En aquesta activitat cada EDC haurà de determinar quina serà la millor manera de procedir. L’equip podrà decidir, per exemple, si es conviden els coordinadors o coordinadores de cicle per participar en la tasca de buidat, anàlisi i interpretació dels dos documents de cada temàtica que hauran elaborat els grups.
  • Els documents que es donen només pretenen facilitar la tasca de buidat i, per tant, són orientatius. L’EDC pot decidir si els fa servir o bé n’utilitza d’altres.
  • En principi, no es recomana que aquests documents de buidat es facin públics. Ara bé, també en aquest cas es podrà decidir el contrari si les condicions i les característiques del centre ho aconsellen.