ORIENTACIONS per a la COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari


Aquest itinerari s’adreça al professorat dels departaments de llengües: llengua catalana, llengua castellana i llengües estrangeres. En aquest itinerari, es proposa començar a treballar a partir d’un tema concret, l’expressió escrita, per facilitar la feina conjunta i coordinada dels departaments de llengües. Així doncs, l’objectiu d’aquest itinerari és fer un primer tast i tenir una primera experiència sistematitzada del treball coordinat, per planificar, més endavant, com es podria fer en el centre un tractament integrat de les llengües.

Aquest itinerari proposa eines per facilitar l’aproximació i el debat entre departaments, condicions imprescindibles perquè es pugui arribar a fer un treball conjunt.

L'itinerari s'estructura en tres parts:
 • Punt de partida. D’una banda, es tracta de compartir el que es fa des de les classes de cada llengua, en aquest cas, sobre expressió escrita: quines pràctiques es proposen a l'alumnat, com es preveuen ajudes durant el procés perquè l’alumnat avanci, com s’avaluen aquestes pràctiques… D’altra banda, es proposa que el professorat faci una lectura del currículum en paral·lel de les tres llengües, per veure les coincidències i les diferències.
 • Camí. Es dissenya una experimentació a l’aula d’una pràctica d’expressió escrita, conjuntament entre el professorat de les tres llengües d’un mateix nivell educatiu. Per orientar el disseny d’aquesta pràctica es proporcionen eines i models per adaptar a cada necessitat, presentats en cinc temes: bases metodològiques per a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, el centre com a espai comunicatiu, recursos TIC i llengua, actituds respecte de la llengua i avaluació.
 • Punt d’arribada. Es comparteix la valoració de l’experimentació i es fa una anàlisi d’experiències de tractament integrat de llengües, per fer una projecció que marqui el camí a seguir i avançar en tres direccions que conflueixen: compartir un marc metodològic, establir una organització que faci possible el treball integrat i marcar un full de ruta realista tenint en compte les particularitats de cada institut.Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari són:

 • Compartir la necessitat que els departaments de llengües treballin conjuntament perquè l’alumnat millori la seva competència comunicativa plurilingüe.
 • Facilitar la coordinació dels departaments de llengües de l’institut.
 • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d’avaluació del currículum.
 • Unificar metodologies i evitar repeticions innecessàries perquè l’alumnat tregui més partit de les classes de llengua.
 • Conèixer i compartir noves maneres de treballar de manera coordinada.
 • Arribar a acords sobre els aspectes a consolidar com a departaments i com a centre, en relació a l’expressió escrita.
 • Definir els models organitzatius de centre que milloraran la coordinació i el treball conjunt entre els departaments de llengua.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases. Aquestes fases estan dissenyades amb activitats que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica i que propicien l’anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l’entorn de treball en què cadascú es mou.

 • En la fase inicial es parteix del que es fa sobre l’escriptura des de cada llengua i del que valoren els aprenents. També es descriuen les característiques de les “activitats estrella”, és a dir d’aquelles activitats que funcionen.
 • En la fase de planificació compararem els continguts i les orientacions del currículum i reflexionarem al voltant del que es fa sobre l’escriptura des de cada llengua, i planificarem les propostes per experimentar durant aquest itinerari.
 • En la fase de construcció i experimentació dissenyarem una pràctica d'escriptura a tres bandes: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera.
 • En la fase final avaluarem la formació i arribarem a acords, com a departaments de llengües i com a centre, sobre els aspectes a consolidar.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació.
En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida.
 • Planificació de les propostes per experimentar.
 • Disseny de l'experimentació.
 • Pla d’acció de centre.
 • Resultats i valoració de l'experimentació.
 • Informe dels aspectes a consolidar.