Activitat 1: Cap a un tractament integrat de les llengüesAquesta activitat té com a objectius:

  • Fer una valoració conjunta de l’experimentació a l’aula.
  • Analitzar experiències de tractament integrat de llengües. Descripció
Després del disseny conjunt de l’experiència i de la posada en pràctica que cadascú ha fet a la seva classe, es tracta de fer-ne una valoració com a centre. Es tracta d’explorar quines són les línies de futur de treball conjunt de les tres llengües, a partir d’alguns exemples de models i d’experiències.Orientacions de treball(gran grup) 1. Poseu en comú les valoracions que heu fet de la posada en pràctica de l’activitat i que heu recollit en el full de treball Valoració de l'experimentació. Què en podem extreure com a centre?

(gran grup) 2. L’experiència que heu dut a terme té molt a veure amb un dels aspectes del currículum actual “el tractament integrat de les llengües (TIL)”. Us proposem llegir i analitzar conjuntament experiències TIL que s’han dut a terme en centres educatius. Quines lliçons en podeu extreure que us puguin servir per avançar en aquest tractament integrat com a centre?


a) ROIG REBAQUE, Eugeni; SALORD RIPOLL, Josefina. Tractament de llengües: d’una elaboració d’unitat didàctica a una proposta general de currículum integrat.

Els autors de l’article expliquen l’experiència de l’institut Joan Ramis de Maó. El centre va experimentar l’elaboració d’una unitat didàctica integrant les llengües catalana i castellana, i a partir d’aquesta experiència van elaborar el currículum integrat de llengües del centre.b) ABASCAL, Rubén. “Didàctica integrada de lenguas”. Aula de innovación educativa. Núm. 205 (2011), p. 37-42

L’autor de l’article explica l’experiència del seu centre en relació amb el tractament integrat de les llengües curriculars. La primera part de l’article es dedica a les bases teòriques en què es basa el projecte. La segona part inclou un exemple de seqüenciació de continguts i l’avaluació del projecte. La tercera part ofereix exemples pràctics d’activitats.c) RUIZ, Teresa. “El tratamiento integrado de lenguas. Construir una programación conjunta”. Textos (2008)

L’autora, responsable del projecte “Tratamiento integrado de lenguas” del País Basc, explica l’experiència que s’ha dut a terme en uns quants centres i que ha consistit en la construcció d’una programació integrada de llengües. Es veu clarament el pas de la teoria a la pràctica.

També es poden consultar exemples de diversos centres a Tratamiento integrado de lenguas. [Consulta: 27 de setembre de 2012](gran grup) 3. Podeu anotar aquells aspectes de les lectures que considereu que siguin rellevants per traçar el camí a seguir al vostre centre cap a un tractament integrat de les llengües:

Lectura A                                                                                                            
Lectura B                                                                                                            
Lectura C                                                                                                            

Materials

ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació
Després de fer una posada en comú de les valoracions que s’han fet a la fase anterior, es pretén ara explorar experiències d’altres centres educatius amb relació al tractament integrat de llengües.

No es disposa de moltes experiències efectives de tractament integrat, segurament aquest fet demostra que es tracta d’un aspecte complex.

L’itinerari fins ara ha propiciat que el professorat responsable de les llengües curriculars del centre experimenti com es pot programar una activitat d’escriptura de forma integrada. Aquest és sens dubte un primer pas.

En aquesta fase es proposa analitzar experiències reals de centres que han treballat en aquesta direcció integradora per tal de fer una projecció de per on es pot continuar treballant d’una manera realista i eficaç.

Per a la lectura dels textos proposats, es pot organitzar el treball en grups i fer una distribució de la feina i una posada en comú en gran grup. Es tracta d'extreure de les lectures aquells aspectes que són significatius i que poden ajudar a traçar el camí de treball futur.