Fase 3. Bloc 2: Experimentació de la pràctica d'escriptura a l'aula
Objectius

  • Recollir les propostes en el document “Pla d’acció de centre”.
  • Posar en pràctica l’activitat que s’ha dissenyat des de les diferents llengües.
  • Recollir aquells aspectes significatius que ens poden ajudar a fer la valoració de l’experimentació.
  • Valoració de l’experimentació a l’aula.Activitats

  • Activitat 1: Pla d'acció de centre
  • Activitat 2: Experimentació i valoració de la posada en pràctica de l’activitat programada.

ORIENTACIONS

Fase 3-Bloc 2: Orientacions per a la coordinació

Aquest bloc es dedica en primer lloc a l'elaboració del document "Pla d'acció de centre" i després a l’experimentació i a la valoració de la posada en pràctica de l’activitat dissenyada.

El "Pla d'acció de centre" té com a objectius que tothom conegui, a grans trets, les propostes que cada grup de treball ha dissenyat per a l’experimentació, i que tothom es comprometi a fer-ho en els terminis previstos. Es tracta de compartir les pràctiques dissenyades en el gran grup i de recollir per escrit què farà cada grup de treball, en quin nivell ho experimentarà i els terminis previstos per a l’aplicació a l’aula.

L’activitat s’ha planificat conjuntament en un grup compost per un professor o professora de llengua catalana, un de llengua castellana i un de llengua estrangera. Com que es tracta d’una activitat planificada de manera conjunta, potser cal plantejar que en el moment de l’experimentació hi hagi molt de contacte entre el professorat implicat.

L’observació a l’aula és un recurs poc explotat en el nostre context docent. En d’altres països, però, aquesta pràctica és molt habitual. Si hi una bona entesa i una bona disponibilitat entre els participants en aquesta formació, es pot aconsellar que el professorat faci observacions d’aula entre ells per tal de disposar d’una mirada externa que enriqueixi la valoració i l’avaluació de la pràctica. Si és aquest el cas es poden fixar prèviament alguns ítems per a l’observació.