Fase 3. Bloc 1: Disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes
Objectius

 • Acordar el disseny d’una pràctica d’escriptura a tres bandes, per experimentar a l’aula.
 • Consensuar i concretar els principis metodològics sobre els quals es dissenyaran les activitats d’escriptura que s’experimentaran a l’aula durant aquest itinerari.
 • Cercar, conèixer, seleccionar i adaptar els recursos que es presenten, en funció de les necessitats de l’activitat que dissenyeu i del nivell i curs en què l’experimentareu.


En aquest bloc us proposem unes lectures, uns recursos i uns exemples pràctics per ajudar-vos en el disseny de la pràctica d’escriptura a l’aula. Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes.

El que és important és que recolliu idees noves, o que us reafirmeu en els partits ja presos, que us serveixin de base per dissenyar la pràctica conjunta que haureu d’experimentar a l’aula. Aquestes idees i recursos, s’hauran de seleccionar i adaptar en funció de la pràctica d’escriptura que dissenyeu en aquest bloc.

Un altre punt important és arribar a acords, entre els membres del petit grup, que facin possible que aquesta pràctica d’escriptura que es portarà a terme en les tres llengües, sigui realment coordinada i que s’adigui als estils del professorat que l’experimentarà i a les necessitats de l’alumnat a qui va dirigida. Per això, és molt important un debat obert, fluid i constructiu entre els membres del grup.

Activitats

 • Activitat 1: Elaboració del document "Disseny d'una pràctica d'escriptura a tres bandes"
 • Activitat 2: Bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura
 • Activitat 3: El centre com a espai comunicatiu
 • Activitat 4: Recursos TIC i llengua
 • Activitat 5: Actituds i valors respecte de la llengua
 • Activitat 6: Avaluació

Les lectures i recursos que us presentem, de l’activitat 2 a la 6, s’estructuren en els temes que s’han treballat en la fase anterior:

Lectures i recursos per a una pràctica d'escripturaORIENTACIONS

Fase 3- Bloc 1: Orientacions per a la coordinació
Dinamització dels grups de treball

En aquesta fase és molt important vetllar perquè el funcionament dels petits grups sigui productiu i que s’arribi a un disseny conjunt de la proposta d’escriptura. Tot i que cada professor o professora desenvoluparà la seva part en la seva llengua, ho haurà de fer de manera coordinada amb els altres.

És per això que, tot i que el treball dels grups funciona de manera autònoma durant tota aquesta fase, caldrà establir mecanismes de seguiment, i de trobada, si cal, per vetllar perquè la feina es faci correctament i en els terminis previstos. Així, també caldrà preveure de quina manera es poden oferir o demanar ajudes, si algun grup ho necessita.

Tot i que els grups de treball s’hauran constituït en la fase anterior, caldria deixar oberta la possibilitat de fer-hi canvis. És molt important que tothom se senti còmode dins del grup perquè el treball sigui més productiu.

Un altre punt important és arribar a acords, entre els membres del petit grup, perquè la pràctica d’escriptura que es dissenyi no sigui una suma d’activitats des de les tres llengües, sinó que sigui realment coordinada. Per això, és molt important crear un bon clima per a un debat obert, fluid i constructiu entre els membres del grup.

Recordeu que un dels objectius principals és el de fer un treball coordinat entre els departaments de llengües. En molts casos, aquesta activitat pot ser un punt de partida, i a partir d’aquesta activitat concreta fer una projecció de futur. Al final de l’itinerari, després de la valoració, ja es concretarà aquest pla de futur del tractament integrat de les llengües del centre.

Com han de ser les pràctiques d’escriptura que es dissenyaran?
 • Assumibles per tot el grup.
 • Que responguin a l’estil docent del professorat que l’experimentarà.
 • Que tingui en compte les experiències i les activitats que ja s’han fet abans i que han estat ben valorades, tant pel professorat com per l’alumnat.
 • Adequades al grup d’alumnes en què s’impartirà.
Material de formació que s’ofereix

En aquest bloc s’ofereixen tot un seguit de lectures, recursos i exemples pràctics per ajudar al disseny de la pràctica d’escriptura a l’aula a tres bandes.

Les lectures són opcionals, és a dir, no cal llegir-les totes. L’objectiu és consensuar i concretar els principis metodològics sobre els quals es dissenyaran les activitats d’escriptura que s’experimentaran, i seleccionar i adaptar aquells recursos, en funció de les necessitats de l’activitat que dissenya cada grup.

Aquest material s’agrupa en cinc temes:

 • Bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l'escriptura.
 • El centre com a espai comunicatiu.
 • Recursos TIC i llengua.
 • Actituds i valors respecte de la llengua.
 • Avaluació.

Lectures i recursos per a una pràctica d'escriptura

Tot i que no cal que s’aprofundeixi en tots els temes anteriors, seria convenient que es tinguessin en compte, almenys un aspecte de cada tema, per al disseny de la pràctica.