Activitat 2: Com es pot descriure una activitat “estrella”?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Adonar-se de quines són algunes de les activitats d’escriptura que funcionen bé a la pròpia classe.
 • Compartir amb els companys les activitats d’escriptura que resulten motivadores a la pròpia classe i que ajuden els estudiants a ser millors escriptors.
 • Produir una llista única amb les cinc activitats d’escriptura que el grup consideri que millor els funcionen a les classes.


Anota
Us proposem escriure una llista amb cinc activitats d’escriptura que feu a la vostra classe de llengua i descriure-les molt breument, per escrit. Trieu només aquelles cinc activitats “estrella”, és a dir, aquelles que considereu més adequades, motivadores, productives i encoratjadores per al vostre alumnat.Orientacions de treball
1. Escriviu una llista amb les cinc activitats d’escriptura més ben acollides pels vostres alumnes. O bé feu una llista amb les cinc activitats d’escriptura que considereu més adequades, productives i encoratjadores per a l’alumnat.2. Compareu la vostra llista amb la d’un company o companya i feu una llista única de cinc activitats.

3. Compartiu les llistes i feu-ne una d’única amb els cinc tipus d’activitats que el grup considera més encertades i exitoses.

4. Analitzeu:

 • Quins objectius tenen cada una d’aquestes activitats?
 • Què aprenen els alumnes fent aquestes activitats?
 • Com s’avaluen els resultats obtinguts?

5. Podeu fer un pòster o una taula que reculli la vostra anàlisi.

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació
L’objectiu final d’aquesta activitat és reflexionar sobre les activitats escrites que cada professor/a participant considera més valuoses a les seves classes i compartir-les amb la resta del grup, de manera que hi hagi un enriquiment del grup. La durada total d’aquesta activitat no hauria d’excedir els 40 minuts. El pòster o taula resultant (punt 5) serà un dels documents del punt de partida d’aquest itinerari.

(Punt 1) Animeu els participants a escriure una llista amb aquelles activitats d’escriptura ‘que funcionen’ a la seva classe. Per tal d’activar aquest primer punt podeu mostrar la llista d’activitats d’escriptura següent o una altra que pugui resultar més interessant per al vostre grup.

Exemples d’activitats d’escriptura:

 • Escriure un missatge electrònic amb els seus elements formals.
 • Escriure un poema seguint una rima concreta.
 • Escriure la lletra d’una cançó.
 • Descriure l’ambient en un concert de música al qual vas assistir.
 • Escriure una història (d’amor / de fets reals / etc.) tenint en compte la cronologia dels fets.
 • Escriure un cert nombre de frases fent servir un temps verbal concret.
 • Escriure al bloc del centre (la convocatòria d’un concurs que la classe ha organitzat / el report d’una visita cultural que ha fet la classe / una carta als pares / etc.)
 • Escriure a la revista d’aula / de centre / d’alguna entitat / …
 • Escriure una redacció per participar en un concurs.
 • Escriure un monòleg sobre un sentiment concret.
 • Escriure un diàleg de to distès i divertit.
 • Fer un mapa conceptual sobre un tema concret.
 • Escriure un llistat d’idees / de frases lligades sobre un tema específic.
 • Escriure la definició d’un material / d’un producte / d’un concepte / etc.
 • Entrevista a un escriptor que ens ha visitat al centre/ a un professor que ha obtingut un premi/ etc.
 • Notícia del que ha passat al meu barri / a la meva ciutat.
 • Etc.

(Punt 2) Demaneu que treballin amb un company. En funció del grup, es poden fer parelles que imparteixen el mateix nivell i la mateixa llengua o parelles que imparteixen un nivell o una llengua diferent. Desprès de presentar/defensar les activitats de la seva llista individual, cada parella, ha d’arribar a un acord i fer-ne una de nova amb les 5 activitats “estrella”, aquelles que considerin més interessants d’entre el total de 10 que tenien a l’inici.

(Punt 3) Les parelles comenten les activitats de la seva llista al grup. Es tracta que el grup faci una llista única amb les cinc activitats que funcionen molt bé a les seves classes.