Activitat 6: Disseny de l'experimentacióAquesta activitat té com a objectius:

 • Dissenyar l’experimentació d’una proposta d’escriptura que incorpori activitats de parlar per escriure.
 • Reflexionar i ajustar la proposta a partir d’una pauta.
 Descripció

Es proposa un guió orientatiu per a l’elaboració individual o per parelles de la proposta d’escriptura. Un cop finalitzat el disseny es pot contrastar a partir d’una pauta amb preguntes, amb l’objectiu d’acabar d’afinar la proposta.Orientacions de treball1. Elaboreu el disseny de l’experimentació a l’aula a partir del guió que us proposem. Aquest document formarà part de la carpeta de formació.GUIÓ PER AL DISSENY DE L’EXPERIMENTACIÓ


Característiques:
 • Document individual o per parelles.
 • Es tracta d’un document de treball, de reflexió i de formació. Per tant, tots els aspectes que contingui han de ser concrets i realistes.
 • Ha d’estar completat abans de començar el bloc 3: Experimentació.
 • L’activitat que es dissenya ha d’estar integrada dins de la programació en curs. En cap cas no es tracta de dissenyar una activitat aïllada i fora del treball que es du a terme durant aquest curs.
 • Per a l’activitat s’ha de preveure una temporització realista.
 • L’extensió d’aquest document serà com a màxim de dos fulls (a més del material per a l’alumnat i del material de suport).
Apartats que ha de desenvolupar:
 • Breu descripció de l’activitat general en què s’insereix la pràctica de parlar per escriure que es durà a terme.
 • Nivell i grup on es farà l’experimentació.
 • Temps que s’hi dedicarà i calendari.
Aspectes que es desenvoluparan:

a) De què parlarem?

 • Quin tipus d’activitat d’expressió escrita planificarem?
 • Quines característiques té el gènere del text que s’haurà d’escriure?
 • Propòsit del text.
 • A qui s’adreça?
 • Es publicarà?
 • Quin format tindrà?

b) Per a què parlarem?

 • Quines necessitats preveiem que tindrà l’alumnat en relació amb l’activitat?
 • Com oferirem o com obtindran aquest suport?

c) Amb qui parlarem?

 • Quines seran les dinàmiques de treball durant l’activitat? Com s’agruparà l’alumnat en cada moment?
 • Pel que fa al discurs docent, en quins aspectes ens fixarem?

d) Quan? On?

 • En quins moments de la tasca planificarem activitats per parlar per escriure?
 • En quins espais portarem a terme les activitats?

e) Com ho farem?

 • Estructura de la seqüència didàctica

f) Annexos

 • Material per a l’alumnat
 • Material de suport i de consulta utilitzat (dins i fora de la formació)

2. Reviseu el disseny de la vostra experimentació amb l’ajuda de la pauta següent:


      Sí/No                 Comentaris          
Heu definit i compartit amb el vostre alumnat el propòsit del text?
Heu definit qui són els destinataris del text?
Quines són les seves característiques?
Heu planificat alguna activitat per estimular la motivació per escriure?
La proposta d’escriptura té en compte les fases de la producció d’un text? (Planificació, Textualització i Revisió)
Heu dissenyat activitats de parlar per escriure per a cadascuna de les fases?
Heu pensat quines són les característiques del gènere discursiu que proposeu? Què saben els alumnes? Què necessiten aprendre? Com facilitareu aquest aprenentatge?
Proporcioneu models de textos que serveixin de punt de partida i de contrast?
Heu pensat fer alguna activitat d’anàlisi d’aquests models: vocabulari, registre, estructura…?
Heu pensat com recollireu aquells aspectes que apareguin en la conversa i que us serviran segurament per adaptar les ajudes?
Per a les activitats de parlar per escriure heu pensat, dissenyat, decidit alguns organitzadors gràfics que puguin ajudar els alumnes a estructurar allò que diuen?
Heu proposat mecanismes de regulació per parlar en grup?
Heu establert mecanismes d’avaluació, coavaluació i autoavaluació durant el procés?
Heu decidit els espais on es portarà a terme l’activitat? I el material necessari?
Si heu incorporat algunes eines TIC, com assegureu que tothom sàpiga com utilitzar-les?
Heu pensat com atendre les necessitats dels diferents tipus d’alumnat? Heu diversificat el suport i la bastida que oferireu?

Material per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS

Bloc 2-Activitat 6: Orientacions per a la coordinació
Es proposa un guió per al disseny de l’experimentació. Aquest guió és només orientatiu i cadascú pot decidir la manera de planificar la proposta didàctica.

Les activitats 1, 2, 3, 4 i 5 ofereixen recursos i materials de suport per a la planificació. Són materials de consulta i cada participant pot decidir què és el que necessita i què utilitzarà.

El disseny de l’experimentació es pot fer individualment o per parelles. Aquestes parelles poden ser dos/dues mestres del mateix nivell. L'experimentació es pot fer a les classes de català, castellà o primera llengua estrangera.

S’ofereix una pauta de reflexió que es pot utilitzar en dos moments del disseny: abans de començar o per revisar i afinar la feina feta del disseny.

El document del disseny de l’experimentació forma part de la carpeta de formació.