Activitat 3: Per a què parlarem?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Entendre les necessitats de l’alumnat en relació amb l’escriptura.
  • Reflexionar sobre la bastida que cal oferir a l’alumnat per ajudar-lo a prendre consciència dels seus coneixements i de les seves llacunes.
 Descripció
Us proposem dos recursos per poder trobar respostes a la pregunta: per a què parlem?Orientacions de treball
1. Seleccioneu i llegiu els recursos que us interessin en funció del disseny de la vostra experimentació.

a) Quins tipus d’ajuda es poden oferir per escriure textos?

Les ajudes per produir textos (narració, argumentació o explicació) són bàsicament un conjunt d’instruccions sobre el text que l’adult dóna a l’aprenent. Aquestes instruccions guien la comprensió i la producció de textos per part de l’aprenent, i poden consistir en preguntes, presentació de material de suport, filmacions, etc. És evident que els nens poden llegir i escriure sense ajudes, però molts d’ells, amb freqüència, quan se’ls demana un resum o escriure sobre un tema concret, produeixen resultats molt diversos perquè es troben desorientats. En canvi, les ajudes que dirigeixen el tipus específic de text o el tema específic els faciliten la tasca d’explicar o escriure. Per tant, les ajudes estructuren el text en funció dels tipus i dels temes, orienten els alumnes i inciten a produccions més llargues i complexes.

Trobareu idees i exemples pràctics aAjudes per escriure textos, que forma part del web Aprendre textos


b) Bastida lingüística

Aquest quadre ofereix idees per planificar les ajudes necessàries en els tres moments que estructuren les activitats de parlar per escriure: la planificació, la textualització i la revisió.

Bastida lingüística
Materials