Activitat 1: Com ho podem fer? Idees a partir de dues propostes didàctiquesAquesta activitat té com a objectius:

 • Contrastar el que fem i el que volem fer amb el que diu la teoria.
 • Valorar la importància de les activitats orals per millorar l’expressió escrita i definir-ne les implicacions en la pràctica a l’aula. Descripció


Es farà una lectura col·lectiva d'un parell d'articles en petit grup i se n'extrauran les idees que es consideri que poden ajudar a planificar l’experimentació a l’aula de cadascú.Orientacions de treball1. Lectura col·lectiva de dos articles.


a) Escriptura col·lectiva d’un text als cinc anys. Montserrat Fons. Articles. Didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 17, gener, febrer, març de 1999.


b) Escriure a l’aula: una situació comunicativa. RAMÍREZ, Rosa Maria. Guix. Elements d’Acció Educativa, 251, pp. 27-31, gener 1999.

Versió castellana a: RAMÍREZ, Rosa Maria. "Escribir en el aula: una situación comunicativa". La composición escrita (de 3 a 16 años). Barcelona: Editorial Graó, 2004, p. 109-114.


Temes que tracten:

 • Escriptura col·lectiva
 • Tipus de text
 • Interaccions mestre – alumne
 • Ús real de la llengua escrita
 • Gestió de l’aula


(petit grup) 2. Després de llegir un dels articles, cada grup prepara una presentació amb diapositives per al grup gran, amb les idees que creu que poden ajudar a planificar l’experimentació a l’aula de cadascú (que es farà en el bloc 3).

Idees i consells per a la presentació:

 • Recolliu les idees que ajudin a planificar l’experimentació que es farà en el bloc 3.
 • No cal fer un resum exhaustiu de l’article: s’han de recollir les idees que trobeu més rellevants i que us siguin útils per a la vostra experimentació.
 • Sigueu sintètics i procureu no omplir les diapositives amb molt de text: un màxim de cinc línies.
 • Utilitzeu imatges i esquemes.
 • El nombre total de diapositives de la presentació hauria de ser d’un mínim de 5 i d’un màxim de 10.Materials

ORIENTACIONS

Bloc 1-Activitat 1: Orientacions per a la coordinació
Els dos articles descriuen dues pràctiques educatives ben diferents pel que fa a l’edat de l’alumnat. Un presenta el treball amb alumnes d’educació infantil, mentre que l’altre ho fa amb l’alumnat de cicle superior de l'educació primària.

Aquests dues experiències ajudaran a imaginar-nos els extrems: el començament a l’educació infantil i el final al cicle superior de primària. També serviran per situar altres experiències al mig d’aquest contínuum.

Cada grup llegeix un article i prepara una presentació amb diapositives per al grup gran, amb les idees que creu que poden ajudar a planificar l’experimentació a l’aula (que es farà en el bloc 3).

El treball i la discussió en grup ha de conduir a extreure aquelles idees que poden ser útils per al disseny de la pràctica en el bloc 2. Aquest treball servirà per fer el contrast entre les experiències presentades i les pròpies. Es recomana la lectura dels articles en grups formats per professorat de diferents cicles, d’aquesta manera s’assegura la convergència de les diferents visions.

Les idees extretes de les lectures s’exposaran amb l’ajut d’una presentació ppt. Es donen algunes idees per a la seva elaboració.