Activitat 1: Què vol dir parlar per escriure?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Compartir el concepte “parlar per escriure”.
  • Contrastar el que cadascú creu amb veus d’experts i documents oficials.
  • Arribar a un consens de centre sobre la importància d’incloure activitats orals en les tasques d’escriptura.


 Anota Aquestes activitats estan pensades per compartir des de l’inici de l’itinerari el que enteneu per parlar per escriure. Es parteix del que diuen els document oficials (currículums d’educació infantil i primària) sobre la importància de la conversa en tota activitat d’aprenentatge. Aquests documents es complementen amb veus expertes de la didàctica de la llengua que apunten la importància sobre les activitats de llengua oral dins les tasques d’escriptura.Orientacions de treball


1. Seleccioneu 3 textos que relacioneu amb el títol de l’itinerari “Parlar per escriure”.


Currículum de l’educació infantil (Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil)

Els companys i companyes i les persones adultes de l’entorn proper són part essencial d’aquest procés. L’intercanvi amb ells, la comunicació, l’empatia i la representació donen informació i ofereixen altres punts de vista que permeten ampliar i ajustar el propi raonament i construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: aprendre compartint amb els altres.

Per mitjà de la llengua oral l’infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i sentiments, verbalitzar el que està imaginant, regular la pròpia conducta i la dels altres, participar en la solució de conflictes, reconèixer i gaudir de les formes literàries i percebre, doncs, que la llengua és un instrument d’aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi.

La llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d’aclarir, organitzar i accedir al propi pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres.


Currículum de l'educació primària (DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària) Currículum educació primària

L’ús reflexiu de la parla és l’eina més eficaç per posar a prova els aprenentatges.

La priorització de la llengua parlada és de gran importància quan es tracta de l’ensenyament d’una nova llengua per a l’alumnat.

Els discursos orals utilitzats a l’aula són al mateix temps vehicle i objecte d’aprenentatge.

La competència escrita s’ha de potenciar en totes les seves dimensions i cal relacionar-la amb les interaccions orals.

L’activitat dialògica (…) ha d’impregnar totes les activitats d’ensenyament i aprenentatge. Això comporta una manera diferent d’actuar a l’aula i una organització diferent de l’alumnat.

Cal organitzar el centre educatiu com un espai de comunicació.


Competències bàsiques de l'Àmbit LingüísticCompetències bàsiques de l'Àmbit LingüísticSón recomanables les activitats col·lectives organitzades pel mestre/a que afavoreixen ensenyar com s’ha de planificar i posteriorment escriure. L’inici d’una activitat de planificació textual s’ha de realitzar vinculada a la llengua oral, conversant, per clarificar el contingut i el propòsit del text. El treball conjunt entre l’alumnat afavoreix que es comparteixin les idees per a la planificació del text. (Pàg. 33)

Els alumnes han d’escriure sovint i preferentment a l’aula, perquè sense pràctica no pot haver-hi aprenentatge. Tot i que l’escriptura és una activitat essencialment individual, va molt bé organitzar activitats col·lectives o per parelles, tant per al desenvolupament de les idees com per reflexionar sobre el procés que s’ha seguit per escriure. En aquest sentit, es poden proporcionar als alumnes diversos recursos: el modelatge per part del mestre/a, l’escriptura en petit grup o per parelles… (Pàg. 36)

Mentre es realitza l’activitat de revisió del text escrit, el mestre/a ha de provocar la reflexió i el diàleg sobre els coneixements ortogràfics i gramaticals que tenen els alumnes. Aquests coneixements no tenen gaire valor si no s’apliquen per produir textos més ben elaborats i més correctes. És important fer aquesta reflexió de forma contextualitzada; per tant, res millor que fer-ho amb la producció de cadascun dels alumnes. (Pàg. 40).


La lengua oral tiene funciones muy diversas: regular la vida social escolar; aprender y aprender a pensar, a reflexionar, a leer y escribir.
(Anna Camps)


Discutir para comprender, hablar para leer, hablar para escribir, escribir en colaboración, son algunas de las expresiones compartidas ya por la mayoría de profesores para referirse a la necesidad del lenguaje oral como instrumento para la construcción del lenguaje escrito en la comprensión y en la producción.
(Anna Camps)


Los estudios de los procesos de composición escrita nos muestran que si el diálogo con el profesor es fundamental, no lo es menos el que se lleva a cabo con los compañeros y compañeras del aula.
(Oriol Guasch)


Las intervenciones educativas eficaces en educación infantil han puesto en evidencia que lenguaje, lectura, escritura y desarrollo de conocimientos son procesos que se apoyan simultánea y recíprocamente.
(Ana Teberosky)


For experienced writers, many of the processes involved in writing are internal and automatic. For example, they can hold an internal dialogue with themselves about the language choices available and consider how effective a particular word or phrase will be or how well it reads. However, for developing writers it is very helpful for these processes to be explored through talk in a supportive learning context. This involves externalising and sharing the thinking involved in the writing process so that ultimately it can be internalised and individualised.

(Talk for Writing. The National Estrategies. UK)


El temps que els alumnes van dedicar a l’escriptura va oscil·lar entre 15 i 96 minuts. Aquest resultat és en si mateix impressionant: demostra que és fals afirmar que “als nens no els agrada escriure”. D’aquí a pensar que l’escola no els fa venir ganes d’escriure, només hi ha un pas que jo no dubtaria a fer.
(Jean-François Halté)


2. Il·lustreu cada text amb una petita situació de la vostra aula. Podeu triar una activitat de català, castellà o primera llengua estrangera.


3. Feu una posada en comú dels diferents textos seleccionats i redacteu-ne un de centre que resumeixi el que és per a vosaltres el concepte de “parlar per escriure”.

ORIENTACIONS

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Què vol dir parlar per escriure?

Aquestes activitats estan pensades per compartir des de l’inici de l’itinerari el que entenem per parlar per escriure. Es parteix del que els document oficials (currículums d’educació infantil i primària) diuen sobre la importància de la conversa en tota activitat d’aprenentatge. Aquests documents es complementen amb veus expertes de la didàctica de la llengua que apunten la importància sobre les activitats de llengua oral dins les tasques d’escriptura.

És convenient compartir des de l’inici la importància de les activitats orals com a part rellevant de tota activitat escrita.

Cal veure com es relaciona la teoria amb la pràctica i per això es demana que la selecció de frases que es faci vagi acompanyada d’algunes situacions reals d’aula.

La primera activitat es proposa fer-la en grups. Aquests grups poden ser de cicle i les situacions d’aula no han de ser de cada classe, sinó d’aquelles que en la discussió es considerin més representatives.

La posada en comú en grup gran ha de servir per veure què entenem per parlar per escriure i quines situacions reals il·lustren les nostres creences. Cal documentar aquesta darrera activitat, ja que ens servirà per completar la primera part del document “Punt de partida”. Aquest document s’acabarà en finalitzar l’activitat 2 d’aquesta fase.