Fase 4: Fase final. Avaluació i consolidació
Durada orientativa: 3 hores

Objectius

 • Posar en comú les valoracions de l’experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar com a centre.
 • Acordar els aspectes a consolidar, com a centre, a partir de l’anàlisi anterior.Activitats

 • Activitat 1: Valoracions sobre l'experimentació a l'aula
 • Activitat 2: Acords sobre els aspectes a consolidar

ORIENTACIONS

Fase 4: Orientacions per a la coordinació.
Fase d'avaluació i consolidació

Objectius:

 1. Recuperar les preguntes inicials de l'autodiagnosi i veure en quina mesura s'ha avançat individualment.
 2. Posar en comú les valoracions de l'experimentació per determinar els punts forts i els aspectes a millorar, i en quina mesura s'ha avançat com a centre.
 3. Acordar els aspectes a consolidar com a centre a partir de l'anàlisi anterior.

Orientacions per a la persona coordinadora: (v: full de treball: Avaluació)

 • Demanar que recuperin el qüestionari individual d'autodiagnosi i la persona coordinadora portarà el document col·lectiu. Es demana una primera reflexió individual (en què crec que he avançat?). En aquest punt, després de la reflexió individual, pot ser interessant centrar-se en les dues últimes preguntes del qüestionari i plantejar una tercera que complementa el qüestionari i que subratlla la dimensió de centre:
Quin tipus de treball en col·laboració i coordinació fem entre docents de diferents nivells, cicles, i amb els especialistes, per donar coherència a aquest procés en continuïtat?

En quina mesura compartim en les diferents àrees els criteris d'avaluació de l'expressió escrita? I de què ens serveix?

En què enriqueix la nostra tasca com a mestres, passar d'una perspectiva parcel·lada a compartir una visió de conjunt del procés continu de desenvolupament de l'expressió escrita de l'alumnat?
 • S'ha de preveure quina forma i quin lloc ocuparan els acords presos, en la documentació del centre. Aquest itinerari formatiu no acaba aquí, sinó que la traça dels acords ha de continuar present en l'activitat del dia a dia de l'escola. Per això, és molt important preveure en quin document es recullen aquests acords i aquests aspectes a consolidar. Si tenen un espai en els documents ja existents o si cal crear-ne algun de nou.
 • Aquest moment també és un bon moment per fer participar i conèixer, si s'escau, la documentació del centre: projecte educatiu, programacions, etc. Moltes vegades, aquesta documentació és coneguda i elaborada per l'equip directiu, però una bona part del claustre la desconeix.
 • El fruit d'aquest itinerari formatiu acaba en un document que es titula "Informe d'avaluació i aspectes a consolidar". Aquest document, més que un document de tràmit, ha de ser també un document que reculli aspectes que es concretin en la pràctica de l'escola i que siguin realistes. També poden incloure algun tipus de temporització.
 • Aquesta fase final s'ha de veure també com l'inici d'una fase posterior que pot enllaçar amb un altre itinerari formatiu. La pregunta final seria "Què podem / volem fer per anar més enllà?" Una de les respostes es pot orientar cap a un altre itinerari formatiu.