Activitat 3: Com ensenyem a escriure? Fases i procés


Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:


 • Treballar alguns documents de referència per dissenyar la pràctica d’escriptura.
 • Focalitzar en els aspectes a tenir en compte en les fases i el procés de l’escriptura.
 • Concretar aquests aspectes en el disseny de la pràctica.Resum de la proposta de treball
Us proposem la lectura de quatre documents de referència i la reflexió posterior al seu voltant.
A la segona part de l'activitat us demanem que concreteu en una taula les aportacions que us emporteu de cada lectura.


Orientacions de treball


Individual
1. Seleccioneu el material de referència que us interessi consultar, a partir de la informació que s'ofereix a continuació. Podeu descarregar-lo des de l'enllaç corresponent.a) CASSANY, Daniel. Decàleg didàctic de l’ensenyament de la composició escrita. Universitat Pompeu Fabra.

Aquest decàleg ofereix 10 punts per a la reflexió sobre l’ensenyament de la composició. D’aquests punts se’n deriven implicacions didàctiques, tant pel que fa al disseny com pel que fa a la gestió de les activitats.

Decàleg Implicacions didàctiques a la meva aula
1. L’aprenent escriu a classe
2. L’aprenent escriu cooperativament: col·labora amb els companys
3. L’aprenent parla del que escriu amb companys i docents
4. L’aprenent llegeix el que escriu, amb objectiu i procediments diversos
5. L’aprenent pren responsabilitats discursives sobre el seu escrit: decideix què vol escriure i com, i tendeix a autoregular-se
6. L’aprenent usa materials i recursos contemporanis
7. El docent escriu a l’aula: en públic, davant la classe, amb l’aprenent…
8. El docent actua com a lector, col·laborador, assessor, no com a àrbitre, jutge o cap
9. Queda prohibit llençar o destruir productes intermedis
10. Escrivim sobre els temes per fer i aconseguir coses que ens interessin

b) SANMARTÍ, Neus. Aprendre ciències tot aprenent a escriure i llegir ciències. Abril, 2011 (presentació ppt)


Aquesta presentació analitza el que significa aprendre ciències, tot aprenent a escriure i a llegir ciències. Destaquem les següents diapositives que focalitzen més en aspectes d’escriure ciències.
L’anàlisi que fa de les necessitats lingüístiques de l’alumnat, a l’hora d’escriure ciències, pot servir de guia per analitzar quines són les demandes lingüístiques d’altres àrees.

Diapositives: 1, 2, 3, 4, 5, 6 "Aprendre…… tot aprenent a escriure……"
Diapositives: 9, 10, 11, 12 "Dificultats que presenta l’alumnat"
Diapositives: 13, 14 "Habilitats cognitivolingüístiques"
Diapositives: 15, 16, 17, 18, 19, 20 "Exemple pràctic"
Diapositives: 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45 "Descriure, definir i argumentar"
c) CIREL. L’expressió escrita


En aquest Power Point es parteix del currículum basat en el treball per competències i s'exposa la necessitat de donar importància al procés d'escriptura i no valorar només el producte final. També es justifica el fet que cal incloure aquest procés des de totes les àrees.
d) Departament d'Ensenyament. Orientacions per a la millora de l’expressió escrita [Consulta: 2 octubre 2012]
Aquest document aporta reflexions sobre el procés d’escriptura i dóna idees per a la millora dels resultats:
 Mapa conceptual en el que es mostra les tres fases del procés de l'expressió escrita segons Hayes i Flower
S’organitza al voltant dels subtemes següents:

 • Què implica l’expressió escrita
 • Qualitats del text
 • La reescriptura
 • Les escriptures intermèdies
 • Algunes consideracions sobre el procés d’aprenentatge de l’expressió escrita.


Destaquem també els quadres sobre: tipologia de textos i els aspectes que cal tenir en compte en escriure un text. També poden ser de molta utilitat les taules - qüestionaris.


e) GALLART, Marta. Elaboració de textos

Pautes generals per realitzar activitats que desenvolupen les competències comunicatives (llegir, escriure, parlar), creades per al batxillerat, però que poden ser d’utilitat també per als cursos superiors d’ESO. Aquest material és una part de la llicència d’estudis de Marta Gallart: Aprendre per competències en la història de l’art. Propostes metodològiques i validació pràctica.

Es pot utilitzar com a material de consulta i es poden adaptar algunes de les propostes als diferents nivells educatius i a la pràctica que s’experimenta.

Pautes per elaborar textos: Elaboració de textos [Consulta: 2 octubre 2012]Activitat

2. Què i com podem aprofitar el material de referència?
Utilitzeu les preguntes següents per omplir la taula. Anoteu-hi allò que us interessi per dissenyar la vostra proposta.

 • Dissenyo alguna activitat per compartir l’objectiu d’escriure amb els alumnes?
 • Preparo alguna activitat per activar el que els alumnes ja saben sobre el tipus de text?
 • Incorporo activitats de modelatge?
 • Dissenyo activitats de suport lingüístic: pautes, estructura, vocabulari, connectors…?
 • Dono un temps per treballar amb els diferents esborranys?
 • Valoro els esborranys en l’avaluació del treball?
 • Planifico temps perquè els alumnes s’ajudin entre ells?
 • Ofereixo o construïm plegats una rúbrica per a l’avaluació que els serveixi també de guia per a l’elaboració?
Document Com ensenyem a escriure? Fases i procés
Decàleg didàctic de l’ensenyament de la composició
Aprendre ciències tot aprenent a escriure i llegir ciències
L’expressió escrita
Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita
Pautes per escriure textosMaterials