Fase 3. Bloc 2: Experimentació de la pràctica d'escriptura a l'aula
Durada orientativa de la fase: 9 hores
Objectius

 • Compartir els propostes dissenyades individualment amb la resta de companys i companyes i fer-hi aportacions de millora.
 • Experimentar la proposta dissenyada i recollir les valoracions.Activitats

 • Activitat 1: Revisió i contrast del disseny
 • Activitat 2: Aplicació a l'aula
 • Activitat 3: Valoració de l'experimentació

ORIENTACIONS

Bloc 2: Orientacions per a la coordinació
Experimentació d'una pràctica d'escriptura


 1. Abans de l’experimentació és important destinar un temps perquè hi hagi un intercanvi entre els companys per contrastar i millorar les propostes, a partir del treball que haurà fet cadascú. Aquesta activitat s’ha de plantejar com una anàlisi constructiva en què els companys, en petit grup, facin aportacions per millorar les propostes dels altres.

 2. Les noves aportacions i els canvis que s’introdueixin en la taula de planificació, s’han de destacar d’alguna manera per diferenciar-les de la primera proposta.

 3. La taula amb la planificació de l’experimentació, constitueix el pla d’acció. Aquest document formarà part de la carpeta de formació.

 4. Cal preveure de quina manera es recolliran les valoracions en el moment de l’experimentació.

 5. Hi ha diferents possibilitats, en funció de les preferències i de les circumstàncies de cada mestra i de cada aula:
  • Pautes d’observació a omplir per la mestra després de l’experimentació.
  • Observador extern a l’aula que prengui notes a partir d’una pauta.
  • Enregistrament de les sessions a l’aula.
  • Altres.

 6. És important fer participar activament l’alumnat en la valoració de l’experiència i recollir-ne les opinions.

 7. Preveure com es recolliran les evidències de les produccions de l’alumnat.