Activitat 4: Què i com avaluem?Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:


  • Treballar alguns documents de referència per dissenyar la pràctica d’escriptura.
  • Focalitzar en els aspectes a tenir en compte en l’avaluació dels escrits de l’alumnat.
  • Concretar aquests aspectes en el disseny de la pràctica.


Resum de la proposta de treball
Us proposem tres documents de referència sobre avaluació perquè us orientin en el disseny de la pràctica d'escriptura. Al final de l'activitat podeu concretar en el full de treball les aportacions que us emporteu de cada document.

En el primer document, de Carles Monereo, es parla de l'avaluació en general i es proposa anar més enllà de l'anàlisi dels resultats de l'alumnat. Es posa l’èmfasi en l’aprenentatge de tècniques que permetin al professorat observar i identificar, de forma fiable, què aprèn l'alumnat en relació amb els objectius d’aprenentatge, així com en l'elaboració d'instruments d’avaluació adaptats a les necessitats de cada context. Els altres documents fan referència a l'avaluació de les llengües. En l'article i la conferència de Neus Figueras es posa l'èmfasi en el valor motivador de l'avaluació, i la conferència de Montserrat Irún se centra en l'avaluació de l'expressió escrita.Orientacions de treball


Informació

1. Seleccioneu el material de referència que us interessi consultar, a partir de la informació que s'ofereix a continuació. Podeu descarregar-lo des de l'enllaç corresponent.


Aquests materials es poden utilitzar com a reflexió i consulta i algunes de les propostes es poden adaptar als diferents nivells educatius i a la pràctica que s’experimenta.

a) MONEREO, Carles. Com millorar els instruments per a una avaluació autèntica

Conferència de Carlos Monereo que ens ajuda a reflexionar, d'una banda, sobre el valor de l’avaluació com a eina de motivació i d’aprenentatge per al nostre alumnat. D'altra banda, ens dóna pistes de com podem millorar els instruments perquè l’avaluació pugui complir aquest doble objectiu de motivació i d'aprenentatge.

Algunes reflexions estarien al voltant de les qüestions següents:
  • Quines característiques hauria de tenir un instrument d’avaluació per copsar si l’alumnat és competent aprenent, comunicant-se, treballant en equip? (Competències transversals.)
  • A quins criteris han de respondre aquestes característiques?


b) FIGUERAS, Neus. Avaluar per motivar, avaluar per aprendre

Us oferim dos materials complementaris:

En aquest article i en aquesta conferència, Neus Figueras posa l’èmfasi en el valor motivador i el gran potencial de l’avaluació per facilitar i millorar els aprenentatges de llengües. Reflexiona sobre temes com: quins instruments d'avaluació elaborem els docents? Com podem saber si aquests instruments són de qualitat? També comenta un cas pràctic d’un dossier d’expressió escrita i de criteris d’avaluació.


c) IRÚN, Montserrat. La clau és l'avaluació: el valor pedagògic de la correcció

Us oferim dos materials complementaris:


Montserrat Irún ens aporta una anàlisi i unes propostes que són fruit d’un treball d’investigació sobre com fer efectives les correccions en les produccions de l'alumnat, durant el procés d’escriptura. Ens ofereix instruments per a la millora de l’aprenentatge a través de l’avaluació: noves maneres de donar feedback i de promoure l’autoregulació.

En aquest material trobem exemples pràctics i reflexions sobre temes com la relació que hi ha entre el valor de l’avaluació i el procés d’aprenentatge, la utilitat de les rúbriques per a una avaluació efectiva de l’expressió escrita i l'autoregulació dels aprenents.Activitat


2. Què i com podem aprofitar el material de referència?


Utilitzeu les preguntes següents per omplir la taula, i anoteu allò que us interessi per dissenyar la vostra proposta.

  1. Utilitzo la rúbrica que he compartit o construït amb els alumnes per a l’avaluació final dels textos?
  2. Valoro els esborranys elaborats pels alumnes durant el procés de la escriptura?
  3. Incorporo l’autoavaluació i la coavaluació del procés i del producte final?
Documents Activitat: Què i com avaluem?
Com millorar els instruments per a una avaluació autèntica
Avaluar per motivar, avaluar per aprendre
El valor pedagògic de la correccióFull de treball: Què i com avaluem


Materials