Activitat 3: Com ensenyem a escriure? Fases i procés


Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:


 • Treballar alguns documents de referència per dissenyar la pràctica d’escriptura.
 • Focalitzar en els aspectes a tenir en compte en les fases i el procés de l’escriptura.
 • Concretar aquests aspectes en el disseny de la pràctica.Resum de la proposta de treball
Us proposem la lectura de quatre documents de referència i la reflexió posterior al voltant d'aquests documents.
A la segona part de l'activitat us demanem que concreteu en una taula les aportacions que us emporteu de cada lectura.Orientacions de treball


Individual
1. Seleccioneu el material de referència que us interessi consultar, a partir de la informació que s'ofereix a continuació. Podeu descarregar-lo des de l'enllaç corresponent.a) CASSANY, Daniel: Decàleg didàctic de la composició escrita. Universitat Pompeu Fabra.

Aquest decàleg ofereix 10 punts per a la reflexió sobre l’ensenyament de la composició. D’aquests punts se’n deriven implicacions didàctiques, tant pel que fa al disseny com pel que fa a la gestió de les activitats.

Decàleg Implicacions didàctiques a la meva aula
1. L’aprenent escriu a classe
2. L’aprenent escriu cooperativament: col·labora amb els companys
3. L’aprenent parla del que escriu
amb companys i docents
4. L’aprenent llegeix el que escriu,
amb objectiu i procediments diversos
5. L’aprenent pren responsabilitats discursives sobre el seu escrit: decideix què
vol escriure i com i tendeix a autorregular-se
6. L’aprenent usa materials i recursos
contemporanis
7. El docent escriu a l’aula: en públic, davant
la classe, amb l’aprenent…
8. El docent actua com a lector, col·laborador, assessor, no com a àrbitre, jutge o cap
9. Queda prohibit llençar o destruir
productes intermedis
10. Escrivim sobre els temes per fer i
aconseguir coses que ens interessin

Podeu descarregar el Full de treball
b) SANMARTÍ, Neus. Aprendre ciències tot aprenent a escriure i llegir ciències Abril 2011 (presentació ppt)


Aquesta presentació analitza el que significa aprendre ciències, tot aprenent a escriure i a llegir ciències. Destaquem les següents diapositives que focalitzen més en aspectes d’escriure ciències.
L’anàlisi que fa de les necessitats lingüístiques de l’alumnat, a l’hora d’escriure ciències, pot servir de guia per analitzar quines són les demandes lingüístiques d’altres àrees.

Diapositives: 1, 2, 3, 4, 5, 6 "Aprendre …… tot aprenent a escriure……."
Diapositives: 9, 10, 11, 12 "Dificultats que presenta l’alumnat"
Diapositives: 13, 14 "Habilitats cognitivo-lingüístiques"
Diapositives: 15, 16, 17, 18, 19, 20 "Exemple pràctic"
Diapositives: 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45 "Descriure, definir i argumentar"
c) CIREL. L’expressió escrita


Aquesta presentació focalitza en les fases que cal seguir en tot procés d’escriptura i en la justificació d’incloure aquest procés des de totes les àrees, a partir de la reflexió sobre un currículum basat en el treball per competències.
d) Departament d'Ensenyament. L'expressió escrita. Orientacions per a la millora de l’expressió escrita L'expressió escrita (Consulta:18 gener 2012).
Aquest document aporta reflexions sobre el procés d’escriptura i dóna idees per a la millora dels resultats:
 Mapa conceptual en el que es mostra les tres fases del procés de l'expressió escrita segons Hayes i Flower
S’organitza al voltant dels subtemes següent:

 • Què implica l’expressió escrita
 • Qualitats del text
 • La reescriptura
 • Les escriptures intermèdies
 • Algunes consideracions sobre el procés d’aprenentatge de l’expressió escrita.


Destaquem també els quadres sobre: tipologia de textos i els aspectes que cal tenir en compte en escriure un text. També poden ser de molta utilitat les taules - qüestionaris.Activitat

2. Què i com podem aprofitar el material de referència?
Utilitzeu les preguntes següents per omplir la taula, i anoteu allò que us interessi per dissenyar la vostra proposta.

 • Dissenyo alguna activitat per compartir l’objectiu d’escriure amb els alumnes?
 • Preparo alguna activitat per activar el que els alumnes ja saben sobre el tipus de text?
 • Incorporo activitats de modelatge?
 • Dissenyo activitats de suport lingüístic: pautes, estructura, vocabulari, connectors…?
 • Dono un temps per treballar amb els diferents esborranys?
 • Valoro els esborranys en l’avaluació del treball?
 • Planifico temps perquè els alumnes s’ajudin entre ells?
 • Ofereixo o construïm plegats una rúbrica per a l’avaluació que els serveixi també de guia per a l’elaboració?
Document Com ensenyem a escriure? Fases i procés
Decàleg didàctic de l’ensenyament de la composició.
Aprendre ciències tot aprenent a escriure i llegir ciències.
L’expressió escrita.
Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escritaPodeu descarregar el Full de treballMaterials