Activitat 3: Anàlisi de propostes didàctiquesimatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Identificar les activitats d’escriptura que ha de fer l’alumnat en una proposta didàctica.
 • Donar pautes de com ensenyar a escriure de forma integrada per ajudar a construir coneixement.


Anota
Feu grups segons el nivell educatiu que impartiu i analitzeu una proposta de les tres següents:

 1. La vida quotidina de les paraules (educació infantil).
 2. Els cangurs (cicle inicial).
 3. Sempre s'ha fet servir l'aigua de la mateixa manera? (cicle superior).

Orientacions de treball


(grupal) 1. Analitzeu la proposta didàctica a partir del guió que us proposem, i identifiqueu-hi els aspectes següents:

 • les activitats d’escriptura
 • el propòsit i els formats emprats
 • el procés i els recursos metodològics
 • les eines d’avaluació


2. Seleccioneu aquells aspectes que voleu desenvolupar en l'experimentació a l'aula de la fase 3.

Materials

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació


Anàlisi de propostes didàctiques

 1. Per a aquesta activitat seria apropiat formar tres grups, un per a cada nivell: educació infantil, cicle inicial i cicle superior. Caldria deixar que el professorat d'educació infantil, i també els dels altres nivells, expliquin des de l'anàlisi de la pràctica com imaginen la seva contribució en el procés d'aprenentatge de l'escriptura. És molt important compartir que el procés d'aprenentatge de l'escriptura és responsabilitat de tothom.

 2. Les tres propostes que es presenten són un exemple de pràctiques reals que es duen a terme en centres catalans. En cap cas es tracta de models tancats i acabats. Un dels objectius d’aquesta anàlisi és veure quines millores es poden introduir en aquestes propostes.

 3. Les pautes d’anàlisi han de propiciar la visió constructiva de les propostes. D’una banda, es tracta de distingir quins són els punts que es poden transferir a les pràctiques que s’han de dissenyar en la fase següent. De l’altra, veure les possibilitats de millora.

 4. En aquest punt seria bo recollir les propostes per al disseny de l'experimentació: en què ens centrem i quins aspectes volem desenvolupar.