Activitat 2: Idees clau per escriure des de les àreesimatge 1
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Contrastar el que sabem amb el que diu la teoria.


Anota
Us proposem que feu la lectura del text 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les àrees, elaborat pels CESIRE, i que el relacioneu amb la pràctica habitual a l’aula.


Orientacions de treball


(petit grup) Per fer la lectura del document 10 idees clau per desenvolupar les competències comunicatives des de les àrees, podeu utilitzar el mapa de lectura que es proposa.


Materials

ORIENTACIONS

Activitat 2: Orientacions per a la coordinacióCom escriure des de les àrees?


  1. Es proposa la lectura d'un document creat pel conjunt de CESIRE. Aquest document té forma de decàleg i planteja 10 punts a tenir en compte per llegir i escriure des de les àrees. Per compartir la lectura individual es proposa un esquema que pot servir per anotar les idees clau. Pot ser útil fer-ho en grups mixtos (diferents nivells i cicles) i plantejar que les persones s’agrupin per interessos (les àrees que han decidit treballar). Aquest treball farà més fàcil la posada en comú en gran grup.

  2. Un cop omplert l’esquema base que ajuda a la recollida d’informació, es podria plantejar la pregunta: De què ens serveix aquest esquema? Cal que els mestres vegin la utilitat de l’esquema, com a eina per analitzar les pròpies pràctiques o d’altres i per dissenyar pràctiques d’escriptura.