Activitat 3: Les pràctiques d’escriptura a l'escola. Ensenyem a escriure? Quan? Com? Què fa l'alumnat?
imatge 1
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Conèixer i apropiar-se dels continguts i dels criteris d'avaluació del currículum.
  • Identificar i classificar les pràctiques d'escriptura que es fan al centre.


Anota
Us proposem, a partir del coneixement dels resultats de les proves externes de sisè, recollir les pràctiques d'escriptura que es fan des de cada àrea i contrastar-les amb els continguts dels currículums de cada àrea. L'objectiu de l'activitat és prendre consciència que l’ensenyament de l’escriptura és una tasca compartida per tots els mestres de l'escola, que té el seu inici a l’educació infantil. D'aquesta manera, obtindrem una visió global que ens enriquirà i ens ajudarà a entendre els processos implicats en l'ensenyament i l'aprenentatge de l'escriptura.Orientacions de treball


(grupal) 1. A partir de la presentació, per part de l’equip directiu, dels resultats obtinguts per l'alumnat del centre en expressió escrita en les proves externes, reflexioneu sobre el tema i compareu amb els resultats dels darrers anys. S'han pres mesures de millora? En cas afirmatiu, com han funcionat?

(petit grup) 2. Quines pràctiques d’escriptura fem fer a l’alumnat des de les àrees? Feu servir els quadres següents per recollir la informació (ateses les estructures pròpies de cada etapa educativa, es proposen dos quadres per a la recollida de la informació):Educació infantil
  • Les activitats d’escriptura col·lectiva, les activitats orals que es traslladen al codi escrit per part la mestra a l’educació infantil són també activitats per reflexionar i incloure en aquest apartat.Què fan? Què diu el currículum?
·
·
·Educació primària

Àrea de:

Què fan? Què diu el currículum?
·
·
·

Podeu descarregar el Full de treball


Materials

ORIENTACIONS

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació


Les pràctiques d’escriptura a l’escola

  • L’equip directiu aportarà la informació de les proves. La presentació pot ser dels darrers resultats o una presentació comparativa dels resultats dels darrers anys. També seria oportú veure si ja s’han pres mesures de millora i com han funcionat.
  • Es planteja l’activitat des de l’educació infantil al final del cicle superior. Les activitats d’escriptura col·lectiva amb el o la mestra i les activitats orals, que es traslladen al codi escrit per part de la mestra a l’educació infantil, són també activitats per reflexionar i incloure en aquest apartat.
    Ateses les estructures pròpies de cada etapa educativa, es proposen dues taules per a la recollida de la informació.Primària

Àrea
Què fem?
Què diu el currículum?
Infantil

Tema/Context
Què fem?
Què diu el currículum?
* Aquesta activitat té com a objectiu fer conscient tot el professorat del centre que l’ensenyament de l’escriptura és una tasca compartida i que té el seu inici a l’educació infantil. És important entendre aquest aprenentatge com un contínuum que cal conèixer.
Aquesta visió de la globalitat enriqueix i ajuda a entendre els processos que implica l'aprenentatge de l'escriptura.

* Per àrees es recullen les pràctiques d’escriptura i es fa una comparació amb els continguts del currículum de primària.
Aquesta comparació posarà de manifest aquells aspectes que es treballen repetidament i aquells que no s’han treballat o s’han treballat poc i en els quals caldria aprofundir.
Aquesta detecció servirà per a la tria del tema de la pràctica i la guiarà.

* En el cas de l’educació infantil, es recolliran les pràctiques en relació amb els temes on es treballen i es compararà el que es fa amb el currículum d’aquesta etapa.


* La composició del grup podria ser homogènia (del mateix nivell o cicle) i segons interessos (l’àrea que han decidit treballar). D’aquesta manera, en la posada en comú, es podria veure si hi ha diferents tendències de treballar en els nivells; si hi ha aspectes que no es treballen a cap cicle o nivell; si hi ha coses que es treballen de manera reiterada. A partir d’aquesta posada en comú es podria arribar a prendre alguns acords sobre el treball progressiu de l’expressió escrita al llarg dels cicles. (Producte col·lectiu per a la carpeta de formació.)

Material de consulta

Orientacions fase 1 activitat 3