Activitat 2. El disseny de les activitats experimentals

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Reflexionar sobre els diferents aspectes a tenir en compte en el disseny d'una activitat experimental


 Descripció
Una vegada hem decidit quin (o quins) és l'objectiu principal d'un treball experimental, cal traduir aquest objectiu en les accions precises que haurà de realitzar l'alumnat. En funció de com sigui aquest disseny, hi haurà més o menys possibilitats que l'alumnat aconsegueixi assolir els objectius d'aprenentatge. En aquesta activitat us proposem analitzar els diferents aspectes que cal considerar quan es dissenya un treball experimental.


Orientacions de treball


Treballareu en parelles. Cada parella analitzarà una de les activitats experimentals proposades en l'activitat anterior


Dividirem l'anàlisi del disseny de l'activitat experimental en quatre aspectes (tasques)


Tasca 1: Grau d'obertura/tancament d'un treball pràctic


Torneu a les activitats experimentals de l'activitat 1, analitzeu-les ara en funció del seu grau d'obertura o tancament.

  • 1. Ompliu la taula del full de treball a partir de la resposta a les preguntes: Qui proporciona la pregunta que orienta l'activitat experimental? Qui dóna les orientacions procedimentals que cal seguir?
  • 2. Poseu en comú amb les altres parelles el resultat de la vostra anàlisi. Contrasteu el resultat de l'anàlisi del grup amb el document de contrast que trobareu als materials.
  • 3. Però, com podem passar de donar-ho tot a demanar a l'alumnat que dissenyi experiments? Analitzeu ara les dues activitats experimentals que es proposen (Recollim bombolles i Solubilitat d'una sal) i poseu en comú les vostres conclusions
Materials
Tasca 2: Estructura lògica del treball pràctic


  • 1. Analitzeu una de les següent parelles de propostes d'activitats experimentals (cada parella analitzarà només un parell d'activitats)


* Llei de Hooke/Salt de bungee

* Producción de almidón en las plantas/Investigant les fulles


  • 2. Ompliu la taula del document de treball a partir de la resposta a les preguntes:

L'activitat comença amb la recopilació de dades en forma d'observacions i mesures "per veure què passa"? o s'inicia des del pensament sobre una situació o pregunta, explicitant el que podrien esperar i fent, a continuació, la recopilació de dades per veure si la predicció era correcta o cal modificar-la?  • 3.Poseu en comú amb la resta del grup el resultat de la vostra anàlisi i contesteu les següents preguntes:

Com són les activitats experimentals analitzades pel que fa a la seva estructura lògica?

Expliqueu quina importància penseu que té el fet que estiguin organitzades amb una estructura lògica o una altra

  • 4. Contrasteu les vostres opinions amb el document de contrast que trobareu als materials
  • 5. Quines són les vostres conclusions d'aquesta tasca? Poseu-les en comú
Materials
Tasca 3: Decidir que han de "fer" els estudiants amb els objectes i materials


Les activitats experimentals requereixen que els estudiants interaccionin amb objectes i materials. De fet, aquesta podria ser considerada una característica definitòria del "treball experimental" (s'acostuma a definir treball experimental com qualsevol activitat que comporti la manipulació de materials, objectes o organismes amb la finalitat d'observar i analitzar fenòmens). Però les accions que els estudiants poden fer amb els objectes i materials de l'activitat experimental poden ser molt diverses. La taula del full de treball suggereix una manera de descriure les diferents accions.
Trieu dues activitats experimentals de les presentades fins ara i ompliu la taula del document de treball, a partir de l'anàlisi de les activitats experimentals triades. Cal tenir en compte que les diferents categories no són mútuament excloents, és possible que hagueu de marcar vàries.
Tasca 4: Decidir que han de "fer" els estudiants amb les idees


Les activitats experimentals requereixen que els estudiants hagin d'interaccionar no només amb objectes i materials, sinó també amb les idees. La taula del document de treball suggereix una manera de descriure aquest aspecte d'una activitat experimental.
Ompliu la taula del full de treball, a partir de l'anàlisi de les dues activitats experimentals anteriors, tenint en compte que es recomana marcar només una categoria, que sigui la que millor descriu l'aspecte de "pensament" que es vol treballar amb l'activitat. Però, si és necessari, podeu marcar més d'una.


Poseu en comú les conclusions a les que heu arribat després de fer l'activitat 2 sencera.
ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ


Tasca 1: Grau d'obertura/tancament d'un treball pràctic


Una crítica habitual a les activitats pràctiques és que sovint són massa tancades, són com "receptes de cuina", els estudiants reben indicacions precises que van seguint sense saber que és el que fan i per a què.

És evident que una activitat que demani a l'alumnat identificar o produir bones preguntes investigables i dissenyar procediments per respondre-les serà més rica que una més tancada que ja li digui tot el que ha de fer. Però també és cert que no es pot demanar a l'alumnat que sàpiga fer bones preguntes i bons dissenys experimentals si no l'hem ensenyat abans.

És important arribar a la conclusió que cal anar avançant en el grau d'obertura dels treballs pràctics, però proporcionant a l'alumnat bastides adequades per tal que puguin donar resposta a la demanda que se'ls fa.

Les dues activitats experimentals que es proporcionen com a exemple al final de la tasca poden servir com a model d'activitats guiades que permeten al professorat "acompanyar" al seu alumnat en un procés que el faci progressivament més autònom en el disseny experimental.


Tasca 2: Estructura lògica del treball pràctic


Es proposen dues parelles diferents d'activitats experimentals per al seu anàlisi. Una de les parelles pot ser més adequada per a professorat de Física i Química i l'altre per a professorat de Biologia i Geologia. És important arribar a la idea que el treball pràctic només té sentit si serveix per millorar el coneixement de la ciència i sobre la ciència. Això no passarà amb la concepció de que "les dades parlen per si mateixes", les dades només diran alguna cosa si a la ment de l'alumnat hi ha estructures que permetin donar explicacions a aquestes dades. En el disseny d'un treball pràctic cal preveure l'explicitació de la pregunta que l'ha d'orientar, la possible resposta a aquesta pregunta (la hipòtesi) i la manera com s'obtindran les dades per testar-la.


Tasca 3: Decidir que han de "fer" els estudiants amb els objectes i materials


En aquest cas és molt probable que calgui marcar vàries caselles. Per exemple, si una activitat s'utilitza simplement amb la intenció d'ensenyar als estudiants com utilitzar un instrument o seguir un procediment, llavors només es podria marcar l'opció 1 o 2. Però, si els estudiants han de mesurar una quantitat (casella (), és molt probable també que hagin d'"utilitzar un instrument científic" o "seguir un procediment". La finalitat d'aquesta tasca és simplement adonar-se que no es poden fer "infinites" coses amb la manipulació de materials, que hi ha alguna manera senzilla de sistematitzar-les.


Tasca 4: Decidir que han de "fer" els estudiants amb les idees


Les opcions 3 a 6 fan referència a diferents tipus de relacions entre variables. La identificació de variable dependent i independent acostuma a ser un obstacle important per l'alumnat. Les opcions 9 a 12 corresponen a activitats en les quals les explicacions són importants. La finalitat d'aquesta tasca és, com en el cas anterior, simplement adonar-se que no es poden pensar "infinites" coses al voltant de les activitats experimentals, que hi ha alguna manera senzilla de sistematitzar-les. Aquest fet pot ajudar a prendre decisions per diversificar les propostes d'activitats experimentals a treballar a la classe de ciències.