Activitat 1. Els objectius d'aprenentatge

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

  • Valorar la importància d'explicitar clarament què volem que el nostre alumnat aprengui fent una activitat experimental


 Descripció
Us proposem llegir tres propostes de treballs experimental diferents i reflexionar sobre quin és l'objectiu principal de cadascuna d'elles.


Orientacions de treball

Treballareu per parelles. Cada parella analitzarà les tres activitats experimentals proposades.

  • Com podem saber quina energia ens donen els aliments? El camí de l’energia:els aliments,

M. Costa, D. Couso, J. de Manuel, R.Grau, J. Masalles, M. Menoyo, M. Simón Seqüències didàctiques del PFECE, ( cursos 2003-04/ 04-05)

  • Funcionament del microscopi o El telescopi (activitats ARC)
  • Vitamina C


1. Situeu cadascuna de les activitats experimentals en un curs concret.

2. Ompliu la taula del full de treball, a partir de la resposta a la pregunta: Què volem que el nostre alumnat aprengui fent aquesta activitat?

És possible que us trobeu amb activitats que tindran objectius en més d'un dels blocs (A, B o C). En aquests casos, un acostuma a ser l'objectiu principal i els altres són secundaris. És molt important reconèixer aquest objectiu principal. Tanmateix, si necessiteu fer constar més d'un objectiu, prioritzeu-los amb un número (1, 2 o 3)


3. Heu tingut dificultats per identificar l'objectiu principal de les activitats experimentals analitzades? Quines?


4. Poseu en comú amb les altres parelles del grup el resultat de la vostra anàlisi.
5. Contrasteu el resultat de l'anàlisi del grup amb el document que trobareu als materials.

6. Quines són les vostres conclusions sobre aquesta activitat? Escriviu-les.


Materials


Activitats experimentals per analitzar:

Activitat 1: Com podem saber quina energia ens donen els aliments?


Activitat 2: (triar només una de les dues)


Activitat 3: Vitamina C
Vitamina C


Document per al contrastORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Si el nombre de professors/es no és massa gran (6-8 en total), es suggereix treballar en parelles i, després, fer una posada en comú amb tot el grup. Si es tracta d'un grup gran, es pot treballar en parelles i organitzar posades en comú entre cada dues parelles.

La finalitat d'aquesta activitat és reflexionar sobre la importància de tenir ben clar l'objectiu principal d'una activitat experimental. És evident que sovint en una activitat experimental es treballen molts aspectes, però és bàsic reconèixer quin és el que professor/a destaca com a més important en cada ocasió. Consultant la bibliografia existent sobre aquest tema es comprova que hi ha un acord en que els objectius de les activitats pràctiques s'han de poder incloure en una de les classes senyalades (A, B o C). Cal fixar-se que es corresponen amb les tres grans finalitats del treball pràctic comentades a la fase anterior.

De les activitats experimentals proporcionades per analitzar, una es considera que té un objectiu principal fonamentalment encaminat a afavorir la comprensió del món natural (Els aliments proporcionen energia per a la vida); una altra (El funcionament del microscopi o El telescopi) té com a objectiu principal l'aprenentatge del funcionaments d'instruments o tècniques de laboratori i, la tercera, aprofundir en la comprensió sobre com es construeix el coneixement científic.

Caldrà també arribar a la idea que no hi ha un dels tres objectius que sigui "l'ideal"; el que és important és que hi hagi diversitat entre els objectius de les pràctiques que es realitzen en un curs.