ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Informació de l'itinerari

Aquest itinerari formatiu pretén aconseguir la millora de les pràctiques del centre educatiu per tal que tots els alumnes avancin en el seu procés d’aprenentatge. Els materials del curs acompanyaran als professionals en el disseny, l’experimentació i l’avaluació d’actuacions orientades en favor de l’èxit de cadascun dels alumnes.

Presentació

La finalitat d’aquesta formació és endegar un procés de transformació en el vostre centre que permeti analitzar les pràctiques actuals, experimentar noves actuacions centrades en el progrés de cada alumne i avaluar-ne els resultats. Aquest procés caldrà documentar-lo a fi d’implementar i consolidar en el centre les accions que afavoreixen l’aprenentatge de tots els alumnes tenint en compte la seva diversitat.

L’activitat partirà de la reflexió sistemàtica, prenent consciència del perquè de les vostres decisions en relació a la diversitat (curriculars, metodològiques, organitzatives, emocionals) i contrastant-les amb la informació i els referents teòrics que us facilitem.

Dissenyar actuacions que permetin donar oportunitats d’aprenentatge i participació a tothom, requereix el compromís de la comunitat educativa. Cal que us enfronteu als materials com a aprenents actius, plantejant-vos interrogants, compartint i posant en qüestió el que feu, assumint la responsabilitat de fer canvis per promoure una educació de qualitat per a tots.

Sense perdre de vista que el repte és aconseguir un aprenentatge significatiu per a tots els alumnes, junts heu de construir el coneixement necessari per donar resposta a la diversitat. Com a equip cal anar més enllà de la presència i la participació per arribar a acords que permetin aconseguir el progrés de tots l'alumnat.

Objectius

  • Desenvolupar un llenguatge compartit sobre la diversitat i la resposta educativa de centre.
  • Identificar les barreres a l’aprenentatge que troba l’alumnat en el seu entorn per minimitzar-les.
  • Planificar accions per involucrar l’alumnat en aprenentatges autèntics, funcionals i creatius, fomentant la interacció i l’autonomia.
  • Dissenyar i avaluar situacions d’aprenentatge flexibles diversificant els formats d’informació i d’expressió del que l’alumnat aprèn.

Continguts

Els continguts bàsics que es treballaran són:

  • En la fase inicial: a partir d’elements de reflexió, visualització de vídeos, conferències d’experts… es realitzarà una auto-diagnosi del centre i s'elaborarà el document Punt de partida.
  • En la fase de planificació: es reflexionarà sobre diferents aspectes clau de la inclusió. Es farà especial interès en l'adequació de la metodologia del centre a allò que es disposa en aquestes orientacions per tal de poder enriquir les propostes metodològiques existents i dissenyar-ne de noves.
  • En la fase de construcció i experimentació: es dissenyaran, implementaran i avaluaran tres activitats que tinguin en compte les propostes definides en l'apartat anterior.
  • En la fase final d'avaluació i consolidació: es posaran en comú les valoracions personals sobre el desenvolupament de l'activitat formativa i s'elaborarà un full de ruta que estableixi la continuïtat del treball en equip en el centre.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació.

Esquema de l'itinerari

ORIENTACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA COORDINACIÓ