Activitat 2. Què hem assolit dels objectius plantejats?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Valorar el grau d’assoliment dels objectius després d’haver realitzat la formació.


 Descripció
El document de l’Activitat 2.2.3 associa els objectius de l’itinerari amb els criteris d’avaluació que vàreu establir en iniciar la formació. Partint d’aquest document valorareu el grau d’assoliment dels objectius respecte a la formació realitzada.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Reflexioneu sobre quines són les evidències que relacionaríeu amb cadascun dels criteris d’avaluació que vàreu establir en iniciar la formació.


Gran grup 2. Finalment, exposeu les reflexions de tots els grups a la resta de companys i valoreu quines són les evidències que marquen l’assoliment dels objectius de l’itinerari. Aquest full anirà a la carpeta de formació.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formacióORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació


Què hem assolit dels objectius plantejats?

Observació: us recomanem que les activitats dos i tres d’aquesta fase les dueu a terme en una mateixa sessió per tal de facilitar el treball de reflexió i creació dels mestres.

En aquesta activitat es treballarà amb els criteris d’avaluació de l’itinerari que van ser presentats a la Fase 2 Activitat 2.2.3. L'objectiu és analitzar el grau de compliment dels objectius i dels criteris d’avaluació, tant els proposats en la formació com els que van sorgir de l’equip docent. Per això demanarem als mestres que mostrin el grau d’assoliment dels objectius indicant les evidències que es relacionen amb cada criteri de l’itinerari.