Activitat 1. Compartim experiències.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Compartir les pràctiques realitzades en aquesta formació i les nostres conclusions.


 Descripció
En aquesta activitat heu de compartir amb la resta de l’equip docent tot allò que us sembli més rellevant referent a l’aplicació dels blocs de la fase anterior. Finalment, a partir de tot el que hagi sortit, elaborareu un mapa conceptual sobre el que implica crear entorns rics i flexibles que donin oportunitats a tothom. Aquest mapa anirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Petit grup 1. Utilitzant els mitjans que cada grup creieu més oportuns, prepareu una breu presentació de la vostra tasca de la fase anterior per compartir-la amb la resta de l’equip docent. Si voleu, podeu seguir el guió del full de treball.


Gran grup 2. Compartiu la vostra experiència amb la resta dels companys, recolliu les conclusions i anoteu els conceptes clau que se’n deriven.


Gran grup 3. A partir dels conceptes clau recollits en l’activitat anterior, elaboreu un mapa conceptual sobre el que implica crear entorns rics i flexibles que donin oportunitats a tothom. Aquest mapa anirà a la carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 1: Orientacions per a la coordinació


Compartim experiències

Un cop feta l’aplicació de la tasca, cal que compartim totes les nostres experiències i reflexions amb la resta de companys per extreure’n conclusions, aquesta és precisament la intenció d’aquesta activitat. Per concloure-la, demanareu a l’equip docent que elabori un mapa conceptual sobre el que implica crear entorns rics i flexibles que donin oportunitats a tothom. El mapa conceptual elaborat ha de reflectir els aspectes bàsics dels quatre objectius de la fase 3: Donar una resposta educativa a la diversitat. Identificar les barreres a l’aprenentatge que troba l’alumnat i desenvolupar estratègies per minimitzar-les. Planificar accions per involucrar l’alumnat en aprenentatges autèntics, funcionals i creatius, fomentant la interacció i l’autonomia. Dissenyar, experimentar i avaluar situacions d’aprenentatge definint els objectius que persegueixen i diversificant els formats d’informació i d’expressió del que l’alumnat aprèn. Aquest mapa conceptual anirà a la carpeta de formació.