Activitat 3. Identifiquem barreres

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

 • Identificar les barreres a l’aprenentatge que troben els alumnes.

Descripció En aquesta activitat l’equip docent es repartirà en tres grups (A, B i C) i en petits grups analitzaran la situació d’aprenentatge presentada en el document que els ha correspost.

 • El grup A analitzarà la situació d’aprenentatge:“Qüestionari”
 • El grup B analitzarà la situació d’aprenentatge:“Lectura en veu alta”
 • El grup C analitzarà la situació d’aprenentatge:“Experimentació”

Finalment es posaran en comú les anàlisis per enriquir, entre tots, el document final.


Orientacions de treball

Petit grup 1. Formeu tres grups i repartiu un document diferent a cadascun d’ells. Analitzeu la situació d’aprenentatge que us ha correspost i afegiu quines altres barreres pot suposar cada situació pels alumnes.


Gran grup 2. Poseu en comú les vostres aportacions i elaboreu un document d’identificació de barreres.


Full de treball:Identificació de barreres


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació

Identifiquem barreres

En aquesta última activitat de la fase 2 comencem a identificar entre tots les barreres a l’aprenentatge i a la participació fixant-nos, no tan sols, en les necessitats dels alumnes sinó també, tenint en compte els contextos socials i escolars. El formador ha d’acompanyar i ajudar a enriquir el document final durant les sessions.

Per facilitar el desenvolupament de l’activitat, us presentem una graella de l’activitat 3 amb algunes barreres i oportunitats perdudes ja identificades, així com un llistat de barreres que us poden ser d'ajuda.

Fase 2: Graella activitat 3

Llistat de barreres

 • La llargada de la tasca plantejada requereix molta persistència i atenció continuada.
 • La manca de pautes o materials de consulta davant les dificultats de la tasca presentada.
 • Poca existència de relacions positives amb l’adult i/o els companys.
 • Manca de situacions a l’aula que afavoreixen la col·laboració, la confiança i la relació amb els altres.
 • Poques ocasions d’èxit davant les tasques escolars.
 • Espais i materials d’aula poc organitzats.
 • Manca d’expectatives positives de l’adult envers els alumnes.
 • Propostes didàctiques sense sentit, poc funcionals i sense atractiu per als alumnes.
 • Preponderància molt alta del canal oral i escrit en les activitats i els recursos d’aprenentatge que s’utilitzen a l’aula.
 • Avaluació centrada en preguntes reproductives i memorístiques que esperen una resposta concreta.
 • Un únic nivell de demanda de resolució de tasques amb una complexitat massa elevada.
 • Mida, tamany, contrast del material escrit.
 • Situacions d’aprenentatge que intimiden a alguns alumnes.