Activitat 2. Criteris d’avaluació: Com sabem que hem assolit els objectius de l’itinerari?

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

  • Definir els criteris d’avaluació d’aquest itinerari de forma compartida.

Descripció A partir del document guardat a la carpeta de formació sobre els aspectes que podem millorar com a centre (El nostre punt de partida) i del de l’activitat anterior (Què ens aporta en la nostra pràctica docent), caldrà concretar de cada objectiu allò que volem aconseguir.

En aquesta activitat es presenten alguns exemples de criteris d’avaluació de l’itinerari. Comencem amb una primera lectura individual reflexionant sobre les similituds i diferències respecte a les aportacions que s’havien fet a l’activitat anterior i finalitzem amb una posada en comú.

Finalment, a partir de les diferents aportacions, crearem una graella on apareixeran els criteris d’avaluació compartits per tal que tothom tingui clar fins on s’han assolit els objectius en finalitzar l’itinerari.


Orientacions de treball

Individual 1. A continuació us presentem uns exemples de criteris d'avaluació d’aquests itinerari. Llegiu-los, reviseu-los i afegiu-ne més.

OBJECTIUS ITINERARI (Què volem aconseguir?) CRITERIS D'AVALUACIÓ (Com sabem que ho fem?)
1. Desenvolupar un llenguatge compartit sobre la diversitat present al centre i la resposta educativa d'aquest. A les reunions dels equips de centre cal crear espais de temps per promoure la reflexió compartida sobre com donar resposta a la diversitat.
Als documents del centre recollim decisions en relació a l’atenció a la diversitat.
2. Identificar les barreres a l’aprenentatge que troben els alumnes en el seu entorn, per minimitzar-les. Els professionals que intervenim en un mateix grup analitzem els aspectes que afavoreixen o interferixen el procés educatiu dels alumnes.
A les entrevistes amb les famílies promovem un clima de confiança que afavoreix el millor coneixement de l’alumne.
3. Planificar accions per involucrar els alumnes en aprenentatges autèntics, funcionals i creatius, fomentant la interacció i l’autonomia. Els alumnes tenen a l’abast pautes, guies i altres suports per incrementar la seva autonomia i seguretat en ells mateixos.
Les activitats que planifiquem són obertes i productives per afavorir la implicació i satisfacció dels alumnes.
4. Dissenyar i avaluar situacions d’aprenentatge flexibles, diversificant els formats de la informació i de l'expressió de les quals els alumnes aprenen. En el disseny de les situacions d’aprenentatge tenim en compte les característiques dels alumnes i els animem a participar activament per aprendre.
El professorat incorporem l’ús d’eines i recursos tecnològics per afavorir que les tasques es puguin resoldre de maneres variades atenent a les fortaleses i debilitats dels alumnes.


Gran grup 2. Compartiu amb tot l’equip docent les vostres reflexions individuals i elaboreu un document comú que anirà a la carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació

Criteris d’avaluació: com sabem que hem assolit els objectius de l’itinerari?

En aquesta activitat es defineixen els criteris d'avaluació de l'itinerari. L'equip docent ha de revisar els criteris proposats i aportar-ne de nous. Els criteris d'avaluació comuns recollits a la carpeta de formació hauran de facilitar l'avaluació de l'itinerari que es farà en la fase final.

En aquesta activitat volem compartir amb l’equip docent la importància de l’avaluació com a part intrínseca del procés de millora i com a eina que ens ajuda a orientar-nos.

És per això que remarquem la importància de formular els criteris i els indicadors d’avaluació relacionats amb els objectius de l’itinerari. Els criteris i els seus respectius indicadors ens permeten no només orientar-nos millor al llarg de tot el procés sinó també avaluar-ne els resultats de forma objectiva.

“El criteris defineixen els aspectes que es pretenen avaluar. Aquests aspectes es concreten a partir de determinar quins són els trets que ha de tenir una acció o pràctica educativa per ser considerada de qualitat. Aquests trets vénen a especificar 'l’ideal' d’allò que es vol aconseguir. Els criteris responen a la pregunta: Com ha de ser això que volem aconseguir? Quins són els trets del nostre 'ideal'? Els criteris no són mesurables.” Olga Esteve