Activitat 3. El nostre punt de partida

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

  • Identificar i recollir quines són les característiques que, a parer de l’equip docent, han de tenir les actuacions dissenyades per donar oportunitats a tothom.

Descripció Us proposem que a partir d'unes preguntes reflexioneu, primer individualment, sobre quines creieu que són les actuacions que s'han de fer en un centre per donar més oportunitats a tothom. Després, les haureu de compartir amb els vostres companys. Finalment, tot l’equip docent analitzará les vostres aportacions a la pràctica del centre per crear el vostre punt de partida.


Orientacions de treball

Individual 1.Contesteu individualment a la pregunta següent:

  • Què és per a mi una actuació que té en compte la diversitat?

Podeu pensar en aquelles accions que heu viscut i que us han deixat satisfets en relació a l’atenció a la diversitat : ja siguin accions de centre (relació amb la comunitat, espais i horari, coordinació,…), a l’aula (gestió, planificació, col·laboració, recursos…) o amb l'alumnat (acceptació i acollida, avaluació…).


Full de treball:El meu punt de partida

Parelles 2. Comenteu les vostres reflexions per parelles o grups de tres. Mireu les coincidències i anoteu, cadascú al seu full, el que us emporteu del que han expressat els altres. Finalment, en el petit grup, anoteu cinc aspectes de la vostra conversa que penseu que han estat importants i que caldria recollir.

Gran grup 3. Feu una posada en comú amb tot l’equip docent i ompliu la graella:

  • Quines actuacions ha d'implementar un centre per donar més oportunitats a tothom?

Recolliu les anotacions i reflexions que heu realitzat en l’exercici anterior i classifiqueu-les segons si són aspectes relacionats amb les polítiques i organització de centre (temps, espais, coordinació, distribució de recursos…), aspectes relacionats amb les actuacions d'aula (gestió d’aula, metodologies, planificació d’activitats i recursos…) o aspectes relacionats amb les actuacions relacionades amb els alumnes (acceptació i acollida, avaluació, motivació, implicació…)

Una vegada redactat el document, analitzeu quines d’aquestes actuacions es duen a terme i quines no en el vostre centre, recolliu les vostres reflexions en un full i poseu-les a la Carpeta de formació.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 3: Orientacions per a la coordinació

El nostre punt de partida

La intenció és arribar a definir una perspectiva comuna des d'on partim. En un primer moment es realitzarà una activitat individual i una altra en petit grup per acabar posant en comú les reflexions amb tot l’equip docent. El dinamitzador ha d’anar guiant el professorat, si fos necessari, és per això que trobareu al final d’aquest escrit un llistat de bones actuacions que tenen en compte la diversitat i que us podran sevir d’ajuda. En l’activitat 3, el dinamitzador ha d’anar agrupant les aportacions, recollint les paraules clau de cada grup i les possibles aportacions dels altres, tenint en compte les diverses línies clau que cal contemplar en l’atenció a la diversitat:

  • aspectes relacionats amb les polítiques i l'organització de centre (temps, espais, coordinació, distribució de recursos…)
  • aspectes relacionats amb les actuacions d’aula (gestió d'aula, metodologies, planificació d’activitats i recursos…)
  • aspectes relacionats amb les actuacions amb els alumnes (acollida i acceptació, motivació, implicació, avaluació…)

Aquest recull classificat es realitzarà en el full de treball per finalment analitzar-ne la pràctica que es duu al propi centre.

Aquest darrer full constituirà el punt de partida del treball del centre en aquesta formació, ja que en ell hi constaran tant les actuacions que ja es realitzen com les que s’han d'implementar.

Llistat de bones actuacions que tenen en compte la diversitat, ja classificades (Document: “Educació. Aprendre junts per viure junts pla d’acció 2008-2015” Departament d’Ensenyament)

Relacionades amb les polítiques i l'organització del centre
Tenir una estructura flexible.
Acordar criteris per a la distribució de les tutories, dels professionals de suport i dels recursos.
Fer del treball cooperatiu del professorat l’instrument habitual per generar coneixement i planificar el treball a l’aula.
Planificar estratègies de suport per tal de minimitzar les barreres d’aprenentatge.
Configurar els grups classe amb una composició heterogènia de l’alumnat.
Preveure les necessitats en el disseny d’horaris personals i col·lectius del professorat.
Potenciar les iniciatives de docència compartida (dos professors a l’aula, suports i acompanyaments puntuals…), les coordinacions, programacions conjuntes i revisions compartides de la tasca educativa.
Dotar de protagonisme, com a equips impulsors, els òrgans i estructures que faciliten el desenvolupament de l’orientació inclusiva del centre.
Acordar criteris compartits i formes diverses d’avaluació competencial dels alumnes segons els objectius plantejats.
Diversificar les formes de comunicar els resultats de l’avaluació tant als alumnes com a les seves famílies.
Afavorir la comunicació entre professionals i famílies i la seva participació en el procés educatiu dels seus fills.
Fomentar el treball en xarxa amb els diferents agents educatius de l’entorn (monitors, educadors de lleure, educadors extraescolars, organismes i associacions del barri…).
Planificar actuacions conjuntament amb els professionals externs (monitors, educadors de lleure, educadors extraescolars, organismes i associacions del barri…) per desenvolupar estratègies i pràctiques inclusives al centre.
(Els centres que disposen de recursos específics: USEE, UEE, agrupament d’alumnes amb sordesa…) Coordinar l’actuació dels recursos específics amb la dels altres recursos especialitzats i la del conjunt del professorat.
Relacionades amb les actuacions d’aula
Crear un clima acollidor i de confiança.
Promoure l’aprenentatge cooperatiu.
Emprar una metodologia variada per adaptar-se a tots els alumnes.
Fomentar les estratègies cooperatives de resolució de conflictes, i els recursos de mediació amb implicació activa del professorat i dels alumnes.
Utilitzar múltiples formats per dissenyar entorns d’aprenentatge pensant en tots.
Desplegar formes de treball i mesures facilitadores de l’atenció a la diversitat a l’aula.
Involucrar als alumnes en les tasques diàries mitjançant activitats amb sentit per a ells.
Relacionades amb les actuacions amb els alumnes
Afavorir la realització d’activitats significatives, amb sentit, pels alumnes.
Proporcionar eines i estratègies que els ajudin en la presa de decisions personals davant dels problemes.
Promoure en els alumnes l’autoregulació del seu propi aprenentatge.
Afavorir la socialització i la relació entre els alumnes.
Escoltar, comprendre i ser sensibles a la diversitat dels alumnes.
Potenciar la participació en la presa de decisions de la classe, tant com individus o com a grup.
Compartir amb els alumnes la importància del seu aprenentatge fent que se sentin reconeguts per la seva tasca i esforç.
Viure l’error com a impulsor de nous aprenentatges.
Fomentar l’autoestima mitjançant pràctiques i activitats motivadores, que tinguin sentit.
Facilitar pautes i estratègies que fomentin l’autonomia dels alumnes.