Activitat 2. Sobre la diversitat

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu:

  • Explicitar el pensament que cadascú té sobre l’atenció a la diversitat per crear una cultura de centre compartida.

DescripcióUs proposem aprofundir una mica més sobre el tema a partir d’opinions, de cites i d’idees de docents i teòrics. Per preparar el debat final de l'activitat es partirà de la reflexió individual. En acabar es seleccionaran les idees més rellevants d'entre les sorgides del grup. Per fer-ho, com a dinàmica de treball, us suggerim utilitzar el diamant de nou cares.


Orientacions de treball

Individual 1. Llegeix les frases següents:

a. En la base de la Educación para Todos está el reconocimiento de las diferencias entre los estudiantes en su forma de aprender, en su forma de percibir y procesar la información, de relacionarse con la información y el entorno, en sus intereses y preferencias, sentimientos, habilidades sociales, etc. Carmen Alba
b. En una escola inclusiva no hi ha alumnat corrent i alum­nat especial, sinó simplement alumnes, sense adjectius, cadascú amb les característiques i necessitats pròpies. Pere Pujolàs
c. Son necesarios planteamientos didácticos que reconozcan la diversidad de los estudiantes y promuevan contextos y estrategias complejas y flexibles en las que tenga cabida la diferencia en el proceso de aprendizaje y proporcione recursos para aprender desde la diversidad. Carme Alba
d. Trabajar para la inclusión educativa es pensar en términos de las condiciones y procesos que favorecen un aprendizaje con significado y sentido para todos y todas. Gerardo Echeita
e. La educación verdaderamente inclusiva habrá de materializarse en proyectos de centro que, partiendo de la propia organización escolar, afecten al modo en que se afronta la diversidad, entendiendo ésta no como un inconveniente, sino como una realidad cotidiana. José Melero Martin
f. L'alumne necessita suport dins a l'aula i no fora d'ella. I dintre, treballar activament i no amb tasques per a “estar ocupat”. #bcnainclusiva
g. Un centre inclusiu és aquell en el qual l’alumnat amb neces­sitats educatives especials o discapacitats va a la classe comuna amb els companys i les companyes de la seva edat, on anirien si no tinguessin cap discapacitat. Michael Porter
h. La inclusió suposa un canvi radical en l'enfocament i, en conseqüència, en les prioritats tant pel que fa a l'atenció com a l'orientació. Suposa el trànsit del “dèficit” a les “oportunidats”; de l'“alumne” al “context”. Climent Giné
i. La integración es beneficiosa, no sólo para los alumnos con discapacidad, quienes tienen un mayor desarrollo y una socialización más completa, sino también para el resto de los alumnos. Marchesi y Martin
j. La inclusió és un procés sense fi per trobar millors formes, cada cop més adequa­des, de respondre a la diversitat. Mel Ainscow
k. Parlar massa de necessitats educatives especials perpetua la separació entre estudiants ordinaris i especials. Linch
l. Cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia personal única, es decir, la diversidad está dentro de lo "normal". Rosa Blanco


Individual 2. Selecciona nou de les frases i atorga-li una prioritat en funció del teu criteri com a docent. Aquestes nou frases s’han d’ordenar en forma de diamant. diamant.jpg El número 1 representa la prioritat màxima i el 9 la mínima. Les que es posen de costat tenen la mateixa prioritat.


Full de treball:El meu diamant


3. Llegiu les frases i reflexioneu sobre la seva importància en relació amb la pràctica docent. Posteriorment construïu el diamant amb les nou frases seleccionades.


Full de treball: El diamant del petit grupGran grup 4. Compartiu els diamants i genereu-ne un com a grup, discutint i combinant les diverses possibilitats, tot explicant breument les raons de la priorització. Compareu les similituds i les diferències entre els diamants per tal d’arribar a un diamant final, compartit per tots.Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formacióSobre la diversitat. El diamant de l’equip docentORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ

Activitat 2: Orientacions per a la coordinació

Sobre la diversitat

En aquesta nova activitat l'objectiu és fer aflorar el concepte que té cada professor sobre la diversitat, però no es tracta de divagar sobre aquest concepte de manera teòrica, sinó per mitjà d'una activitat que dóna petites píndoles teòriques i diferents visions d'alguns experts. Amb les cites d'aquests, el professorat se sentirà representat i quan acabi haurà pres consciència de quina és la seva idea sobre la diversitat, en primer lloc de manera individual, després en petit grup. Per al desenvolupament d’aquestes dues activitats cal tenir ben present el temps, per això comptarem entre 7 i 10 minuts per a realització de cadascuna d’elles.

Finalment, amb tot el claustre, s’hauran de compartir les conclusions i negociar quin és el concepte que comparteix la majoria. Així sabrem on es troba l'equip docent en relació a la diversitat.