Informació de l'itinerari

Aquest és un itinerari transversal a totes les àrees curriculars que planteja la necessitat de conèixer els continguts, entorns i recursos TAC que tenim a l’abast i donar confiança al professorat pel que fa al seu ús tot incorporant-los en les pràctiques d’aula.

Partint de la reflexió que l'ús de les tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge és un principi rector del nostre sistema educatiu, recollit a la LEC, es pretén compartir les visions metodològiques del professorat per arribar a consensuar algunes pràctiques que quedin consolidades a través del Pla TAC del centre i del projecte Educatiu.

L’escola del segle XXI no pot obviar que el seu alumnat utilitza correntment la tecnologia per a l’oci i la comunicació però que ha de ser guiat en l’adquisició de la competència digital en sentit ampli i en l’adquisició del coneixement.

Objectius

 • Millorar els nivells d’aprenentatge a totes les àrees.
 • Reflexionar sobre el paper de les TAC en l’aprenentatge com a competència metodològica de l’alumnat.
 • Conèixer els recursos TAC existents al centre.
 • Compartir les pràctiques amb TAC que es duen a terme al centre en les diferents àrees, de forma contextualitzada.
 • Analitzar les pràctiques docents implementades en el centre i acordar les que es duran a terme de forma generalitzada.
 • Desenvolupar noves propostes d’activitats que incorporin les TAC de forma efectiva per a la millora dels aprenentatges.
 • Establir acords de centre sobre els usos curriculars de les TAC en referència a coordinació entre àrees, tipologia d’activitats, estratègies metodològiques, treball interdisciplinari i instruments d’avaluació.
 • Incloure els acords presos pel que fa a la incorporació de pràctiques en el pla TAC de centre, com a document de referència pel que fa als seus usos curriculars, dins del Projecte Educatiu.

Continguts

 • En la fase inicial es reflexionarà sobre el que es du a terme amb l’ajut de les TAC en el centre, des de cada àrea, es detectaran mancances formatives, inseguretats, etc. i s’organitzaran ajudes i col·laboració interna tot intercanviant el coneixement de recursos TAC per i entre àrees.
 • En la fase de planificació a partir de l'anàlisi de models de pràctiques d'aula, ja siguin existents al centre o externes, es plantejarà una activitat amb TAC per aplicar-la a la pròpia àrea/nivell o en forma d’activitat interdisciplinària.
 • En la fase de construcció i experimentació es dissenyarà una pràctica, cadascú a la seva àrea/nivell o en forma interdisciplinària, a partir de pautes metodològiques establertes a la fase de planificació i s’experimentarà a l'aula.
 • En la fase final d'avaluació i consolidació s’avaluarà la formació i s’arribarà a acords de centre sobre els aspectes a consolidar que quedaran recollits al Pla TAC del centre, dins el Projecte Educatiu.


fic_primaria.jpg