Activitat 4. Quins recursos digitals utilitzem

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conèixer els recursos disponibles als portals XTEC, edu365 i edu3
  • Compartir els recursos didàctics digitals que ja s’utilitzen en el centre


 Descripció
En aquesta activitat començarem a prendre contacte amb els recursos digitals que podem fer servir a nivell personal o a les aules. Els objectius són conèixer portals que ens permeten l’accés directe a recursos genèrics o específics i intercanviar entre tots vosaltres aquells que coneixeu i feu servir de forma habitual per compartir-ho amb els companys i companyes.
Orientacions de treball


1. En gran grup, es visualitzen el continguts dels portals edu365, XTEC i edu3 com a font de recursos didàctics digitals, a més dels cercadors del referitori Merlí i l’aplicació Arc.


2. Un cop visualitzats aquests portals i analitzades les seves possibilitats d’ús, cal que us agrupeu per nivells o cicles. Cada component del grup ha de presentar a la resta de companys i companyes un recurs digital, sigui didàctic o organitzatiu, del qual en faci ús de forma habitual. Aquesta presentació ha d’incloure no només la descripció de la pròpia aplicació sinó també quines són les seves possibilitats d’ús.


3. Per acabar aquesta fase, se us proposa una reflexió final en gran grup a mode de conclusions.
Materials