Activitat 3. Una reflexió personal

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Reflexionar sobre quin és l’ús de les TAC a nivell individual.
  • Detectar quines són les necessitats a nivell individual per millorar l’ús de les TAC a la pròpia pràctica docent.
  • Proposar línies futures d’actuació compartides dins de l’àrea/nivell per tal d’assegurar un millor ús de les TAC.


 Descripció
El Pla TAC del centre ha de recollir quins són els usos curriculars de les TAC que es duen a terme a les diferents àrees o nivells i les competències digitals dels docents tot establint una diagnosi que orienti per fixar les necessitats concretes de formació, organització i coordinació. Per tal d’ajudar als centres en aquesta diagnosi, el departament d’Ensenyament ha desenvolupat una aplicació informàtica que recull els ítems fonamentals que han de dibuixar l’estat del centre. Aprofitant aquests ítems, us proposem una reflexió, primer individual i després en gran grup, sobre què fem a les diferents àrees o nivells i quines haurien de ser les línies de futur compartides. Un altre dels objectius de l’activitat és intentar definir les necessitats individuals de formació.
Orientacions de treball


Individual 1. De forma individual, contesteu el qüestionari en línia que trobareu a l’adreça proporcionada pel coordinador o coordinadora del curs.
ATENCIÓ: Abans d’enviar el qüestionari cal fer una còpia en pdf (botó dret del ratolí/imprimir/guardar com pdf) i guardar-la en el Drive personal.

2. Observeu i comenteu els resultats recollits amb la resposta dels qüestionaris. Aquests resultats, en forma de gràfics, mostren una fotografia dels usos que el professorat fa, a nivell individual a la seva aula, de les TAC.
En funció d’aquests resultats s’han de detectar quins són els punts febles generals del centre respecte dels usos curriculars de les TAC per part del professorat3. Recolliu al document d’acords del centre (acords_f1a3) els punts febles detectats i feu-ne, en gran grup, una petita descripció de quines són les actuacions que caldria emprendre per tal de millorar-los. Aquest document es tornarà a reprendre al final de la formació per valorar si aquestes mancances han variat com a resultat del procés de la formació.4. Observeu les diferents propostes de formació que es troben disponibles al portal XTEC. Per fer-ho, es mostraran en gran grup les diverses modalitats existents fent un repàs superficial.5. De forma individual i en funció de les vostres respostes al qüestionari, heu de detectar tres mancances que considereu importants, tant perquè us interessa millorar la vostra formació en aquest camp com perquè és important per a les necessitats globals de centre. Escriviu aquestes mancances a la graella de formació individual (graella_f1a3) que prèviament us haureu descarregat.


Busqueu al portal XTEC una formació que sigui adient per a les mancances detectades. Feu una petita ressenya a la graella incorporant l’enllaç.Materials  • Accés al qüestionari en línia (qüestionari_f1a3) VEURE ORIENTACIONS!!!
  • Accés al document d’acords del centre (acords_f1a3)VEURE ORIENTACIONS!!!
  • Graella de formació individual graella_f1a3


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació * qüestionari_f1a3 (individual)
* acords_f1a3 (compartit)

* graella_f1a3 (individual)