Activitat 2. I en el nostre centre què fem?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre quin és l’estat del centre respecte de l’ús de les TAC a nivell general.
  • Detectar quines són les necessitats del centre per millorar l’ús de les TAC.
  • Proposar línies futures d’actuació per tal d’assegurar un millor ús de les TAC a nivell general.


 Descripció El Pla TAC del centre és el document, vinculat al Projecte Educatiu, on s'han de recollir les característiques del centre respecte de l’ús de les TAC, tot establint una diagnosi que sigui un “retrat” d’on som. Per tal d’ajudar els centres en aquesta diagnosi, el Departament d’Ensenyament ha desenvolupat una aplicació informàtica que recull els ítems fonamentals que han de dibuixar l’estat del centre. Aprofitant aquests ítems, us proposem una reflexió, primer individual i després en petit grup, sobre què fem en el nostre centre i quines haurien de ser les línies de futur. Les vostres reflexions es duran a terme mitjançant un qüestionari -del qual en guardareu còpia- i, posteriorment, mitjançant un debat en petit i gran grup.
Orientacions de treball


Individual 1. De forma individual, contesteu el qüestionari en línia que trobareu a l’adreça proporcionada pel coordinador o coordinadora del curs.

ATENCIÓ: Abans d’enviar el qüestionari cal fer una còpia en pdf (botó dret del ratolí/imprimir/(canviar)/guardar com pdf) i guardar-la en el Drive personal amb el nom qüestionari_f1a2


2. Heu de dur a terme un debat per tal de fer una previsió de quines hauran estat les respostes aportades per la resta de companys. Com a material de suport per al debat, cal mantenir en pantalla la còpia feta per algun dels components del grup per tal de veure els enunciats.


3. Observeu i comenteu els resultats recollits amb la resposta dels qüestionaris. Aquests resultats, en forma de gràfics, mostren una fotografia del que el professorat opina sobre la situació del centre respecte a l’ús curricular de les TAC.
Cada grup comenta, amb la resta, la previsió que havia fet i les desviacions observades respecte dels resultats mostrats.


4. Inicieu a continuació un debat global per omplir, de forma col·laborativa, un document que reculli quin és l’estat inicial del centre (estat_inicialf1a2) respecte dels usos curriculars de les TAC. Aquest document, en forma de matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) quedarà guardat a la carpeta de Drive del centre compartida per tot el claustre i en marcará quin és l’estat inicial del centre en funció de l’ús curricular de les TAC.
Materials  • Accés al qüestionari en línia
  • Còpia en document del qüestionari (copia_qüestionari_f1a2) VEURE ORIENTACIONS!!!
  • Accés a la matriu DAFO: estat_inicialf1a2(compartit) VEURE ORIENTACIONS!!!


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació

* copia_qüestionari_f1a2 (individual)


* estat_inicialf1a2 (compartit)