Informació de l'itinerari

L'avaluació és una peça fonamental del currículum: si la toquem, de retruc, s'operen canvis en les metodologies d'ensenyament i aprenentatge. Això no obstant, l'avaluació és sovint l'assignatura pendent del sistema. Tradicionalment, l'avaluació s'ha vist com un àmbit que entrava dins l'esfera de l'elecció i criteri personal del docent, un terreny relliscós i inaccessible per a la resta de docents i als aprenents, i una font de conflictes. Aquesta visió no només és injusta per a l'aprenent sinó que, a més, fa perdre l'oportunitat d'utilitzar-la a favor de l'aprenentatge.

L'avaluació per aprendre està íntimament lligada a un currículum plantejat per competències, ja que posa èmfasi en l'aprenent i en la seva capacitat d'aprendre per autoregulació i per la retroalimentació amb els altres aprenents i amb el docent. Aquesta funció formativa de l'avaluació no és incompatible amb la funció sumativa i qualificadora. En aquest sentit, l'avaluació no és una opció personal, sinó de centre, ja que condiciona què i com s'ensenya, què i com s'aprèn.

Presentació

Aquest itinerari vol ser una eina de suport per al professorat de l'educació primària i secundària i per als centres en la tasca de compartir i arribar a acords sobre el tractament de l'avaluació al centre i, de forma més concreta, de l'ús formatiu de l'avaluació a les aules. Es pretén fer aflorar què, com i en quins espais ho podem compartir i també dotar als docents de nocions bàsiques per aplicar dinàmiques i instruments d'avaluació formativa a les aules.

Objectius

 • Compartir el significat de l'avaluació formativa i el seu rol en la millora dels aprenentatges de l'alumnat.
 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica en relació amb l'ús formatiu de l'avaluació.
 • Conèixer i aplicar instruments i dinàmiques d'avaluació formativa.
 • Reflexionar sobre els vincles entre l'avaluació i l'aprenentatge.

Continguts

Els continguts bàsics que es treballaran són:

 • En la fase inicial: el nostre punt de partida.
 • En la fase de planificació: la noció d'avaluació formativa o per a l'aprenentatge.
 • En la fase de construcció i experimentació: la metodologia per desenvolupar els principis de l'avaluació formativa a l'aula.
 • En la fase final d'avaluació i consolidació: la reflexió sobre els canvis en el procés d'ensenyament i aprenentatge que provoca la introducció de dinàmiques i instruments d'avaluació formativa a l'aula.

Carpeta de formació

En aquest apartat s'inclou la llista dels documents de la carpeta de formació de l'itinerari:

 • Punt de partida
 • Anàlisi qualitatiu del qüestionari "Avaluar per aprendre"
 • Pràctica individual: compartir objectius
 • Pràctica individual: implementació d'una eina o dinàmica d'avaluació formativa
 • Avaluació de la posada en pràctica
 • La veu dels alumnes
 • Informe d'avaluació i aspectes a millorar i consolidar