Activitat 2. Què podem fer més enllà, individualment i col·lectivament?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Valorar la possibilitat de millorar i estendre les pràctiques realitzades en altres àmbits escolars.
  • Reflexionar sobre les necessitats organitzatives per tal d'incorporar les pràctiques d'avaluació formativa com a part de la cultura del centre.
  • Valorar el camí recorregut individualment i col·lectivament.


 Descripció
La valoració final d'aquest curs ha de servir per consolidar les pràctiques que s'han implementat i que han donat bons resultats, tant a nivell individual com a nivell de centre.
Orientacions de treball


1. Reflexioneu en petits grups sobre el procés a seguir a partir d'ara i sobre quins aspectes organitzatius facilitarien una millor coordinació entre els docents del centre (o d'un cicle o departament didàctic) per consensuar pràctiques que puguin aplicar-se com a centre. Algunes preguntes clau d'aquesta reflexió:

  • com es poden millorar els instruments o dinàmiques implementades?
  • es pot ampliar la seva implementació a altres àmbits escolars?
  • quins aspectes organitzatius factibles de realitzar al centre facilitarien la coordinació entre docents per aplicar aquestes pràctiques?


Compartiu les vostres reflexions amb el gran grup.

2. Recupereu l'activitat 2 de la fase 1 (expectatives personals sobre el curs) per copsar si els vostres plantejaments inicials han sofert alguna modificació i reflexioneu per què. Compartiu amb parelles les vostres reflexions.

3. Anoteu els aspectes clau de les anteriors valoracions i reflexions en el full de valoració final. Aquest és el setè document de la carpeta de formació.


Materials

Document per a la carpeta de formació