Activitat 3. Avaluem el procés i els resultats de la posada en pràctica dels instruments d'avaluació formativa.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Documentar el procés i els resultats de la posada en pràctica de la base d'orientació i la rúbrica.
  • Avaluar els resultats de la posada en pràctica de la base d'orientació i la rúbrica.


 Descripció
La finalitat de l'activitat és reflexionar sobre el procés d'implementació dels instruments d'avaluació i sobre els resultats, per fer una primera valoració de la utilitat d'aquestes estratègies a favor de la millora de la qualitat dels aprenentatges de l'alumnat.


Orientacions de treball


Individual 1. Documenteu la posada en pràctica de la base d'orientació i de la rúbrica: guardeu els esborranys i alguns exemples de les tasques dels alumnes, així com la versió final dels dos instruments. També podeu fer un registre visual del procés, per mitjà de fotografies i gravacions audiovisuals. Trieu una mostra d'aquest material per afegir a la carpeta de formació, juntament amb la vostra reflexió personal. Aquest és el quart document de la carpeta de formació.


2. Reflexioneu en petits grups sobre el procés d'implementació de les eines i sobre la qualitat de les produccions finals dels alumnes. Podeu mostrar als companys/es algunes produccions que hagueu documentat. Algunes qüestions que poden guiar aquesta reflexió:

  • Quins aspectes han resultat més fàcils d'implementar?
  • Quins aspectes han resultat més complexos? Per què?
  • Quina ha estat la implicació de l'alumnat? Per què?
  • Si la valoració és positiva, de quina manera es podria seguir implementant i estenent l'ús d'aquestes eines en la pròpia pràctica docent?


Feu un resum de les valoracions individuals de la posada en pràctica. Aquest és el cinquè document de la carpeta de formació.
Materials


Document per a la carpeta de formació