Activitat 1. Quines són les nostres idees prèvies sobre l'avaluació?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer aflorar creences del professorat sobre aprenentatge i avaluació.
  • Compartir les idees prèvies sobre l’avaluació.


 Descripció
Us proposem debatre el tema a partir d’unes frases “tòpiques” sobre l’avaluació que sovint estan instal·lades com a idees prèvies dels docents. La idea és que, de forma individual, cada docent reflexioni sobre el grau d’acord o desacord en relació amb cada frase.
Orientacions de treball


Individual 1. Llegiu les frases següents i decidiu fins a quin punt us identifiqueu i hi esteu d'acord. També us convidem a que reflexioneu per què, o bé feu algun tipus de matís o observació. Per facilitar el posterior debat, cada persona pot escollir una frase amb la que estigui molt d’acord i una amb la que ho estigui poc o gens.


Crec que és important treballar els coneixements previs dels alumnes i compartir els objectius abans de començar la unitat didàctica, però em fa perdre molt de temps i no puc donar tots els continguts ni acabar el temari.


Quan reviso una activitat, a més de la seva valoració general, afegeixo consells i comentaris per a la millora i demano a l'alumne que m'ho retorni millorat.


Penso que si l’alumnat coneix els criteris d’avaluació des del començament de la unitat podria deixar de banda tot el que no es consideri avaluable i no aprendre la totalitat dels continguts. Millor que es preparin sense saber quins criteris farem servir per avaluar-los.


Puc compartir les activitats, puc preparar materials de manera conjunta, però l’avaluació ha de ser la meva decisió, ja que forma part de les característiques individuals de cada mestre i està bé que els alumnes tinguin diferents models.


Els únics que podrien fer servir de manera eficaç instruments d’autoavaluació i coavaluació són els bons alumnes, per tant no els utilitzo habitualment. En canvi quan ho corregeixo jo, sé que el retorn és correcte i els servirà per aprendre.


Quan corregeixo un treball o prova, només marco les errades i demano a l'alumne que trobi la resposta correcta i em retorni l'activitat corregida. Quan l'aprenent corregeix els seus errors aprèn més que si jo li dono tot corregit.


Potser és cert que amb la correcció que fem habitualment de les activitats i proves els alumnes no milloren massa els resultats, però no conec altres maneres de fer-ho. A més, si no ho faig a través de proves escrites, com puc defensar davant dels alumnes (i de les famílies) les notes que treuen?


2. Poseu en comú, compartiu i discutiu els resultats. Us podeu fer les següents preguntes:

  • Coincideix el vostre grau d’acord personal amb la resta de persones?
  • Coincideix el vostre grau d’acord amb les vostres pràctiques habituals?
  • Quins d’aquests aspectes us preocupen més al centre?