Informació de l'itinerari

El currículum actual incorpora el desenvolupament de les competències com a element central de l’aprenentatge. Aquest fet pot portar molts centres a replantejar-se alguns dels aspectes metodològics de centre per tal d’adaptar-se a les demandes que comporta l’evolució d’una societat en canvi constant. L’itinerari que teniu al davant es proposa promoure i acompanyar la reflexió i la presa d’acords necessària per avançar en la confecció d’una línia metodològica de centre compartida per tot l’equip.

Presentació

L’itinerari vol ser una ajuda per definir la línia metodològica de centre, en un moment en el que l’orientació cap al desenvolupament de competències i l’evolució de la societat requereix més coherència als claustres. El currículum s’emmarca en l’estratègia europea per a la cooperació en matèria d’educació: l’Estratègia Educació i Formació 2010 (Education and Training 2010) i la Comunicació Repensar l’Educació de 2012 (Rethinking Education). En aquest marc, presentem una proposta que permet diferents graus d’aprofundiment i cerca el consens per arribar a construir la metodologia del centre. Tot això, tenint molt present la voluntat de respectar la diversitat de ritmes i de realitats que hi ha als centres.

Objectius

Els objectius d’aquest itinerari consisteixen en ampliar el coneixement sobre metodologia i compartir-lo, construir acords entorn als criteris metodològics del centre i incorporar a l’aula els acords establerts. Es concreten en:

 • Actualitzar, a partir de l’anàlisi de fonts diverses, el coneixement del grup sobre metodologia.
 • Fomentar l’experimentació, dissenyar, experimentar i avaluar de manera coordinada alguns canvis metodològics a l’aula i al centre.
 • Construir acords de centre consensuar aspectes a consolidar en el centre en relació a la metodologia.

Continguts

 • Definició de metodologia
 • Orientacions metodològiques del currículum
 • Aportacions diverses en relació a la metodologia
 • Línia metodològica del centre

Organització

Per iniciar l’itinerari feu una mirada a l’estructura que trobareu en el document de formació Estructura de l’itinerari (mf_f1).

Veureu que l’itinerari es divideix en quatre fases:

 • Fase inicial (Fase 1)
 • Fase de planificació (Fase 2)
 • Fase de construcció i experimentació (Fase 3)
 • Fase final (Fase 4)

En cadascuna de les fases es dóna una temporització orientativa.

A cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i es detallen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació (dcf)
 • Material de formació (mf)
 • Fulls de treball (ft)

S’indica també com s’ha d’anar construint la Carpeta de formació on es deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase 3, anomenada de Construcció i experimentació, que es divideix en dos blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes, cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació. La proposta d’experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració

En fer la lectura del material de formació, Estructura de l’itinerari (mf_f1), us podreu fer càrrec dels temes que es tractaran en aquest itinerari i dels materials i activitats que s’ofereixen per fer-ho.

Carpeta de formació

La carpeta de formació és el recull de documents de treball generats durant l’itinerari. A cada fase s’indica quins són els documents que cal incorporar a la carpeta. La carpeta serà el testimoni del procés seguit.

Documents de formació

Hi ha tres tipus de documents:

 • Documents per a la carpeta de formació. Són documents on es recolliran els acords de grup o les experimentacions realitzades. Cadascun d’ells ajudarà a testimoniar el procés seguit. Es recolliran en una Carpeta de formació, que pot tenir diferents formats i caldrà decidir quin suport tindrà. Es suggereix un entorn compartit, com el drive.
 • Material de formació. Bàsicament són documents de lectura o consulta.
 • Fulls de treball. Poden servir de suport, si cal, per a la realització de les activitats. No és imprescindible que es recullin a la Carpeta de formació. Alguns fulls de treballs s’utilitzaran en més d’una ocasió al llarg del procés.

estructura_itinerari.pdf