Activitat 1. Disseny i experimentació a l'aula

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Analitzar una activitat d’aula a partir dels indicadors aportats i incorporar-hi millores.
 • Valorar si l’instrument i procés utilitzat pot servir com a eina habitual per fer realitat els acords metodològics consensuats.


 Descripció
Després d’haver reflexionat sobre les orientacions metodològiques a nivell de centre, cal trobar la manera de portar-los a la pràctica a la vostra aula.

Per fer-ho, seguirem les passes següents: planificar l’actuació, implementar-la a l’aula, observar els canvis que es produeixen i fer-ne la valoració.

És important que aquest procés es faci de manera compartida. Per tant, convé organitzar-se per nivells o cicles, especialment en la planificació i valoració del procés.Orientacions de treball

 • Planificació:

Seleccioneu una proposta didàctica (cada centre decidirà quin tipus de seqüència vol experimentar: de quina àrea, compartida per nivell o per cicle, etc.).

1. Preneu el document Indicadors per a l’anàlisi d’una activitat ft_f3_b2_a1, on trobareu les orientacions metodològiques convertides en indicadors que us poden ajudar a analitzar l’activitat i complementar-la. Modifiqueu o afegiu els indicadors que us calguin a aquesta pauta d’observació per adaptar-la al vostre centre.

Individual 2. Analitzeu l’activitat escollida, valorant i anotant si es compleix o no cada indicador. Justifiqueu les vostres respostes en el mateix full de treball.

Fixeu-vos en els indicadors que en aquesta activitat heu vist que no treballeu. Escolliu-ne algun i penseu elements que hauríeu d’incorporar a l’activitat perquè compleixi l’indicador seleccionat.

En el document Disseny i experimentació a l’aula dcf_f3_b2_a1, escriviu l’indicador o indicadors escollits i anoteu tots els elements que incorporareu a l’activitat per experimentar-los.

3. Compartiu l’anàlisi fet individualment amb el document Indicadors per a l’anàlisi d’una proposta didàctica ft_f3_b2_a1 i les propostes que heu indicat que voleu experimentar a Disseny i experimentació a l’aula dcf_f3_b2_a1 i modifiqueu el que calgui.

 • Experimentació a l’aula i recull d’evidències

4. Quan implementeu la proposta didàctica a l’aula cal tenir molt presents els canvis que voleu introduir.

En el document Disseny i experimentació a l’aula dcf_f3_b2_a1, recolliu les evidències observades i responeu les preguntes al final del full.

La presència d’un altre company a l’aula, l’enregistrament en vídeo o àudio de la sessió poden facilitar aquesta tasca.

 • Valoració de l’experiència:

5. Amb l’ajut dels instruments d’observació Disseny i experimentació a l’aula dcf_f3_b2_a1 i del criteri personal i professional de cadascú, valoreu els canvis que heu introduït i la conveniència de mantenir-los o modificar-los.

Haureu d’omplir la part del document Conclusions de l’experimentació dcf_f3_b2_a2 amb les conclusions corresponents a cada cicle.

6. Finalment, fareu una posada en comú per compartir la valoració en claustre.
Materials


 • Full de treball: Indicadors per a l’anàlisi d’una activitat
  ft_f3_b2_a1.pdf
 • Document Carpeta Formació: Disseny i experimentació a l’aula
  dcf_f3_b2_a1
 • Document Carpeta Formació: Conclusions de l’experimentació
  dcf_f3_b2_a2.pdf • Document Carpeta Formació emplenat: Disseny i experimentació a l’aula
  dcf_f3_b2_a1.pdf
 • Document Carpeta Formació emplenat: Conclusions de l’experimentació
  dcf_f3_b2_a2.pdf