Activitat 3. Identificació d'objectius i adaptació de l'itinerari

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu adaptar els objectius de l’itinerari a les necessitats específiques del centre.


 Descripció
En funció del que s’ha treballat a les activitats anteriors, es poden reajustar, amb una nova redacció, els objectius generals de l’itinerari en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia. (dcf_f2_a3.doc)

Objectius

  • Objectiu 1: Aprofundir, a partir de l’anàlisi de fonts diverses, el coneixement del grup sobre els aspectes metodològics prioritzats com a centre.
  • Objectiu 2: Dissenyar, experimentar i avaluar de manera coordinada alguns canvis metodològics a l’aula.
  • Objectiu 3: Consensuar aspectes a consolidar en el centre en relació a la metodologia.

És important que feu les modificacions convenients perquè els objectius recullin els acords que heu anat prenent i reflecteixin les necessitats concretes del vostre claustre.

Aquests acords formaran part de la carpeta de formació on heu de guardar el document final. (dcf_f2_a3.doc)
Materials


  • Document per a la carpeta de formació. Adaptació de l'itinerari al centre.
    dcf_f2_a3.pdf


  • Document per a la carpeta de formació emplenat. Adaptació de l'itinerari al centre
    dcf_f2_a3.pdf