Activitat 2. Una mirada a les orientacions metodològiques del currículum

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu conèixer què diu el Currículum d’Educació Infantil i el de Primària sobre les orientacions metodològiques.
Orientacions de treball


 Cicle1. En petit grup, llegiu i compartiu què diu el currículum de Primària i el d’Educació Infantil sobre metodologia.
Per fer-ho us heu d’organitzar en grups petits on hi hagi persones de diversos cicles. Cada grup llegeix i comenta les orientacions metodològiques d’un sol àmbit i un dels grups les d’Educació Infantil. Anoteu el que considereu rellevant en el full de treball (ft_f2_a2.1).


2. En claustre, poseu en comú la feina realitzada i recolliu alguns criteris metodològics coincidents dels diferents àmbits. Amb la informació que heu compartit, concreteu les necessitats de la vostra escola en relació amb la metodologia, explicitant en quins aspectes heu d’aprofundir. Anoteu-los al document de formació (dcf_f2_a2).
Materials


Decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

  • Àmbit lingüístic: pàgines 57 a 59 (del document en pdf)
  • Àmbit matemàtic: pàgines 80 i 81
  • Àmbit coneixement del Medi: pàgines 101 i 102
  • Àmbit artístic: pàgines 113 i 114
  • Àmbit d’educació física: pàgines 124 i 125
  • Àmbit de l’educació en valors: pàgina 131
  • Àmbit digital: pàgina 135

Decret dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil

Full de treball: Una mirada a les orientacions metodològiques del currículum
ft_f2_a2.pdf

Document per a la carpeta de formació: Necessitats del centre
dcf_f2_a2.pdf  • Document per a la carpeta de formació emplenat. Necessitats de centre
    dcf_f2_a2.pdf