Informació de l'itinerari

Aquest itinerari planteja l'oportunitat d'adequar la pràctica educativa que es duu a terme a les llars d'infants i escoles bressol a allò que disposen les orientacions per al desplegament del currículum 0-3.

Presentació

Per iniciar l'itinerari al centre s'ha de plantejar arribar a acords sobre els diferents apartats del projecte educatiu. Es tracta d'aspectes bàsics com què vol dir contribuir al desenvolupament global dels infants, quins són els mecanismes de relació i comunicació amb les famílies, quina importància es dóna a mantenir un bon vincle i comunicació amb les famílies en el desenvolupament de l'infant; quines actituds i formes organitzatives asseguren un milllor desenvolupament de les capacitats; quins són els materials més adequats que podem oferir als infants…

Cal buscar una forma eficaç, fàcil i àgil, per deixar constància de tots aquests acords i la manera de dur-los a la pràctica en el dia a dia de l'escola, a través de les unitats didàctiques referides a l'organització de les activitats quotidianes, els espais i les activitats lúdiques. Es plantejarà que l'equip educatiu dissenyi una unitat didàctica que tingui en compte tots els infants del centre, per posteriorment implementar-la i valorar-la.

Finalment caldrà pensar com documentarem els processos per analitzar la pròpia pràctica educativa i mostrar a les famílies l'evolució dels infants.

Objectius

1. Definir quin és el concepte d'infant que té l'equip educatiu.

2. Conèixer i reflexionar sobre la normativa pedagògica que regula aquest cicle educatiu.

3. Reflexionar sobre els principis pedagògics que es desprenen de la normativa.

4. Iniciar-se o aprofundir en aspectes que formen part del projecte educatiu de centre.

5. Cercar i consensuar estratègies organitzatives i metodològiques que s'adeqüin a aquest concepte d'infant i que es concretin en el disseny i implementació d'una unitat didàctica.

6. Consensuar formes adequades de deixar constància de la pràctica educativa.Continguts

Els continguts bàsics que es treballaran són:

 • En la fase inicial: a partir de models, elements de reflexió, pautes d'actuació, exemples d'Internet… es realitzarà una autodiagnosi del centre i s'elaborarà el document Punt de partida.

 • En la fase de planificació: es reflexionarà sobre lesorientacions per al desplegament del currículum 0-3 (Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle). Es farà especial interès en l'adequació de la metodologia del centre a allò que es disposa, en les orientacions, per tal de poder definir i redactar unes propostes metodològiques.

 • En la fase de construcció i experimentació: es dissenyarà, implementarà i avaluarà una unitat didàctica que tingui en compte les propostes definides en l'apartat anterior.

 • En la fase final d'avaluació i consolidació: es posaran en comú les valoracions personals sobre el desenvolupament de l'activitat formativa i s'elaborarà un full de ruta que estableixi la continuïtat del treball en equip en el centre.Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació. En aquest apartat s'hi inclou la llista dels documents, vuit en total, de la carpeta de formació de l'itinerari:

 • Punt de partida
 • Propostes metodològiques
 • Unitat didàctica del centre
 • Documentació pedagògica
 • Avaluació conjunta de la unitat didàctica
 • Unitat didàctica enriquida
 • Valoració de l'equip educatiu sobre el procés formatiu
 • Full de ruta

Esquema o mapa conceptual de l'itinerari