Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa de la fase: 15 hores

Amb aquesta fase entrem en el nucli del treball de l'itinerari. En ella s’aborden els seus tres objectius:

Objectius

  • Dissenyar, de forma col·lectiva, la unitat didàctica d'una activitat habitual a la llar d'infants.
  • Portar a la pràctica la unitat didàctica.
  • Avaluar la unitat didàctica dissenyada tot afegint-hi propostes de millora si s'escau.

Els tres blocs que la componen tenen un fort contingut reflexiu i pràctic:

  • S’estimula al treball conjunt, reflexiu i consensuat de tot l'equip educatiu.
  • S'avança cap a la importància de la documentació dels processos educatius realitzats al centre.
  • S'impulsa a la reflexió per revisar la tasca duta a terme amb la finalitat d'enriquir-la i assolir unes conclusions per impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.

Blocs

  • Bloc 1: Creació d'una unitat didàctica.
  • Bloc 2: Implementació de la unitat didàctica.
  • Bloc 3: Avaluació de la unitat didàctica.