Activitat 3. Redacció de la unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Arribar a acords que donin coherència a la tasca educativa.
  • Elaborar la unitat didàctica.


 Descripció
Aquesta és l'activitat més important d'aquest primer bloc. Amb ella l'equip docent ha d'arribar a acords i realitzar una única unitat didàctica que aplegui els acords metodològics que prèviament s'havien pres i que doni coherència al tractament que es fa de l'aspecte triat (activitat de la vida quotidiana, activitat lúdica o espai) per a tots els nivells d'edat.
Orientacions de treball


1. Parleu en cada grup de com es tracta el tema triat pensant en cada franja d'edat, amb quina metodologia, quina organització, els recursos necessaris, com es farà l'observació…

Recolliu aquesta informació en el full de treball seguint les pautes de les característiques que han de tenir les unitats didàctiques Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle pàgines 66-69.2. Redacteu la unitat didàctica partint dels fulls de treball de l'activitat anterior tot recollint la continuïtat de la proposta al llarg dels diferents nivells en tots els seus apartats, compartint les opcions metodològiques i plasmant els acords consensuats. LA unitat didàctica serà el tercer document de la carpeta de formació.Document per a la carpeta de formació