Activitat 1. Anàlisi d'una unitat didàctica

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar en petit grup una unitat didàctica.
  • Compartir els aspectes analitzats amb tot el claustre.


 Descripció
Amb aquesta activitat es pretén que l'equip educatiu conegui l'estructura i contingut d'una unitat didàctica mitjançant l'anàlisi crítica d'un model donat.
Orientacions de treball


1. En petit grup realitzeu la lectura de la unitat didàctica que us proposa el vostre coordinador.2. Anoteu en el següent full de treball els punts forts i febles que heu acordat després de la lectura de la unitat didàctica.
3. Compartiu amb tot l'equip educatiu l'anàlisi realitzada de la unitat didàctica.