Activitat 3. Elaboració del document "Punt de partida"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Cercar evidències objectives sobre la pràctica quotidiana al vostre centre.
  • Consensuar entre tot el claustre les evidències de la pràctica docent quotidiana.
  • Adonar-se que cal la reflexió conjunta de l’equip per aconseguir el més alt grau de possibilitats educatives a les activitats quotidianes que es fan a l’escola.
  • Redactar el document "Punt de partida".


 Descripció
Us proposem que redacteu un document de "Punt de partida" que reculli els aspectes del centre en els quals creieu que és necessari un canvi i/o millora. Per acabar, us proposem el visionat d'un vídeo.
Orientacions de treball


1. Busqueu evidències, el més objectives possibles, de com esteu realitzant la vostra tasca quotidiana.


Full de treball Recull d'evidències


2. Redacteu el document "Punt de partida" en el que es reculli què esteu treballant (Recull d'evidències), com ho esteu treballant i quin grau de satisfacció en teniu. Aquest serà el primer document que s'adjuntarà a la carpeta de formació.Document per a la carpeta de formació


3. La Llar d'infants és el "punt de partida" dels nostres infants en el món educatiu. Per acabar la primera fase de l'itinerari formatiu, us proposem que visioneu el vídeo Educación Infantil 1/9: 6 años claves para una vida.


Materials

Educación Infantil 1/9: 6 años claves para una vida