Activitat 2. Concepte d'infant i pràctica educativa

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Adonar-se de fins a quin punt allò que es comparteix en la teoria coincideix amb allò que es porta a la pràctica a l'aula.
  • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació als aspectes clau del Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.
  • Identificar els trets que caracteritzen un bon educador.


 Descripció
En petits grups, a partir de la guia d'escolta activa que cada educador haurà de complimentar al final del visionat de cada vídeo, es contrastaran els aspectes més rellevants d’aquests documents gràfics amb els aspectes clau del document Currículum i orientacions. Educació infantil primer cicle.


Finalment es farà una posada en comú en gran grup per tal de compartir quins trets caracteritzen un bon educador.
Orientacions de treball


Gran grup 1. Visionat dels tres vídeos.
Educación Infantil 2/9: 6 años claves para una vida
Aprendre a aprendre
Matemàtiques infantil 0-62. Recull les impressions dels vídeos seguint la Guia d'escolta activa.


Full de treball Guia d'escolta activa
3. Compartiu en petit grup les vostres anotacions de la Guia d'escolta activa.4. En gran grup, realitzeu una posada en comú de les vostres reflexions grupals. Recolliu les característiques que per a vosaltres defineixen un bon educador.